👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏باسمه تعالی

‏اداره کل آموزش وپرورش استان گلستان

‏مدیریت آموزش وپرورش شهرستان گنبدکاوس

‏مجتمع آموزشی وپرورشی ‏...................

‏نام ونام خانوادگی مجری: ‏ ‏مجید وزیری ‏–‏علی میرزا شرفی‏ ‏ آموزشگاه:‏بزرگمهر‏ ‏ ‏ پایه‏:اول‏ ‏ ‏درس‏ :فارسی‏ ‏فصل : ‏2‏ ‏درس‏ ‏:‏1‏ ‏ ‏ ‏ ‏ صفحه ی :‏27‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ تعداددانش آموزان: ‏ ‏33‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ تعدادگروه ها:‏8‏ ‏ ‏ ‏ ‏مدت زمان اجرا:‏ ‏45‏ ‏ دقیقه ‏ ‏ تاریخ:‏1‏2/3/1396

‏اهداف

‏الف) هدف کلّی:‏ ‏آشنایی دانش آموزان با صدای حرف ‏(آ –ا)‏ ‏(بـ – ب)

‏ب) اهداف جزئی:

‏1‏-‏ حیطه ی شناختی: ‏ -دانش آموز با صدای ‏(آ –ا)‏ ‏(بـ – ب)‏آشنا شود.‏محل قرار گرفتن ان درکلمه.

‏2- حیطه ی مهارتی:‏بتواند نشانه‏(آ –ا)‏ ‏(بـ – ب)‏رادر کلمات نشان دهد.دور انها خط بکشد.

‏3- حیطه ی نگرشی:‏.‏به انجام کار گروه‏ی ضمن کمک به دوستانش،علاقه نشان ‏دهد.‏ با مدرسه و کارکنان ‏ان همکاری کند.‏ حروف را در کلمه رنگ امیزی کند

‏ج) اهداف رفت‏اری:

‏1‏- حیطه ی شناختی:‏شناخت‏ ‏کلماتی که صدای اول آن ‏(آ –ا)‏ ‏(بـ – ب)‏ باشد‏-‏ کلماتی که در وسط صدای ‏(آ –ا‏)‏ ‏(بـ – ب)‏داشته باشند- کلماتی که در آخر صدای ‏(آ –ا)‏ ‏(بـ – ب)‏ داشته باشند‏.

‏2- حیطه ی مهارتی‏:‏بتواند حروف کوچک وبزرگ را تشخیص دهد،بنویسدوجاگذاری کند.‏ در نظافت مدرسه و کلاس کوشا باشد.‏املای درست انها را بنویسد.‏  

‏3- حیطه ی نگرشی:‏ درفرآیند تدریس ‏به‏ حرکات لب وادای کلمات دقت کند.‏ کلمات ناقص را با یکی از شکل صدای ‏(آ –ا)‏ ‏(بـ – ب)‏کامل کند‏.

‏ابزار

‏کتاب-گچ-تخته-کپی تصاویر کتاب-لوحه حروف-‏ ‏کارت ّهای تصوَیری- بادام ـ خمیر بازی‏.رنگ ابی

‏روش تدریس

‏پزسش و پاسخ ـ تصویرخَواًنی ـ فعال گروهیی ـ مجسم ـ ًنیمه مجسم

‏رویکرد حاکم

‏تعیین موقعیت

‏3‏3‏ نفردانش آموز پسرکلاس ‏اول‏ ابتدایی که اغلب پیش نیازهای مربوط به ‏بخش2‏ را در‏اوایل کتاب خوانده اندو‏ می دانند.

‏الگو‏ی هدف ‏گذاری‏(‏ ‏اهداف تف‏ض‏یلی‏ ‏)‏:‏ ‏فارسی ‏پایه ی ‏اول ‏ابتدایی

‏ ‏عرصه ها

‏عناصر

‏دررابطه با خود(خویشتن)

‏دررابطه باخلق(سایرانسان ها)

‏دررابطه با ‏خلقت(طبیعت)

‏دررابطه با خدا

‏تفکّروتعقّل

‏- ‏تفکّرواندیشیدن د‏رمورداین که‏ اب چگونه به وجود می اید‏.‏باران چطور تشکیل می شود.

‏- ‏تفکّرواندیشیدن در‏ ‏مو‏رد این که دوستانش چگونه توانایی ‏بهره برداری ومصرف اب رادارند.

‏- تفکّرواندیشیدن درمورداین که ‏چگونه ازمحیط پیرامون خودد‏رطبیعت به نحو مطلوب استفاده کند‏.

‏-‏ ‏تفکّر و اندیشیدن ‏در‏ ‏مورد‏ ‏نقش و‏ ‏اهمیت‏ استفاده از‏اب وباران‏ درزندگی به عنوان یک موهبت‏ی‏ ‏که خدابه او ارزانی نموده واین که ‏چ‏گونه می توان ‏با استفاده ی ‏ درست‏ ازمحیط پیرامون‏ ‏رضایت خدا‏وند‏را‏ ‏فراهم نمود.

‏ایمان وباور

‏باورد‏اشتن توانایی خودش جهت این که ‏می تواند اب مورد نیاز خود را‏از باران ‏تامین کند.

‏باورداشتن توانایی دوستانش وکمک به آنان جهت این که با ‏همکاری هم مسایل مربوط به اب را حل کنند.

‏باورداشتن به این که‏ ازمحیط های دراختیار داشته‏ به درستی وبه اندازه بهره ببریم.

‏ا‏یمان داشتن ‏به قدرت خدا که این ‏همه ‏اب وباران در اختیار ما قرار داده است.

‏علم

‏باور به این که می توانداب ها وباران ها راباکمک علم خود به کنترل در بیاورد.

‏اطلاعات خود‏ ‏ر‏ا جهت ‏توزیع مصرف وصرفه جویی اب برایکمک به دوستان بروز کند.

‏بهره برداری عادلانه از محیط طوری که نظم طبیعت به هم نخورد.

‏خدا‏وند‏ ‏را‏ ‏به عنوان ‏افریننده ی علم در نظر بگیرد وایمان داشته باشد.

‏عمل

‏با کمک ابزارهای نوین وجدید اب سالم وتصفیه شده را به مردم برساند.

‏ازتوانایی‏ ‏خود در‏ ‏جهت‏ کمک به دوستانش ‏در رساندن وتوزیع اب بهره ببردوبادوستانش مشورت کند.

‏ازوسایل موجود درطبیعت برای ‏خدمت رسانی به مردم استفاده کند.با تاکید بر حفظ طبیعت.

‏همیشه خدارابه عنوان ‏یاری رسان به خود درانجام کارها می داند.

‏اخلاق

‏با رعایت خونسردی و‏ ‏اخلاق‏ مناسب‏ ‏و‏رفتار خوب دیگران را ازخودراضی نگه می دارد.

‏درموقع کارگروهی ‏،رفتارمناسبی در برابر دوستانش ازخودنشان می دهد.

‏درمقابل حف‏ا‏ظت ونگه داری ازوسایل‏ خود ودی‏گران وتمام چیزهای موجود درطبیعت‏،احساس مسئولیت نشان می دهد.

‏همیشه خداوند را ناظر دقیق رفتار و ‏اعمال خود می بیندو اخلاق را در همه شرایط حفظ می کند.

‏فرآیندیاددهی- یادگیری

‏عنوان فعّالیت

‏ ‏فعّالیت یاددهی - یادگیری

‏پیش نیازها

‏نوع سبک

‏شناختی

‏ابزار

‏روش تدریس

‏روش ارز یابی

‏محیط آموزشی

‏مدت زمان

‏امورمقدماتی

‏معلّم:‏ ورود- سلام واحوال پرسی ودقّت دروضع روحی،روانی وجسمی فراگیران-‏فضای فیزیکی کلاس-‏ حضوروغیاب- تلاوت قرآن- بررسی تکالیف جلسه ی قبل

‏فراگیران‏: مواردخواسته شده رابه نحو مطلوب انجام می دهند.

‏حضورفراگیران در‏کلاس - ‏ ‏آوردن تکالیف درسی

‏کلامی

‏وسایل تشویق

‏پرسش وپاسخ

‏ثبت مشاهدات ‏(فهرست وارسی)

‏کلاس درس

‏3 دقیقه

‏سنجش آغازین

‏الف) تعیین رفتارورودی‏: دررابطه با پیش دانسته های قبلی

‏معلّم:‏ ازفراگیران می خواهد‏نشانه ها را در کلمات رنگ امیزی کنند.

‏فراگیران‏: ‏با مدادرنگی نشانه ها را رنگ می زنند.

‏معلّم:‏ ‏ازفراگیران می ‏خواهد‏روش کارخود را‏با دوستانشان مقایسه ‏کرده ‏وتوضیح دهند.

‏فراگیران‏: ‏روش کارخود‏ رابا دو‏ستانشان مقایسه ‏کرده‏ ‏و‏ ‏توضیح می دهند.

‏ب) پیش آزمون: دررابطه بادرس جدید

‏معلّم:‏ ‏به ‏نشانه های رنگ شده چه می گویند‏؟

‏معلّم:‏ چرا ‏بعضی نشانه ی کلمه رارنگ می ‏ کنیم؟

‏فراگیران‏: بیشترآنان پاسخ های مناسبی نمی دهند.

‏معلّم:‏ بچه ها درس امروز مابرای پاسخ به این پرسش‏ ها‏ می باشد.

‏- کار با ‏مدادرنگی در پیش دبستانی

‏- کار با مدادرنگی در پیش دبستانی

‏حل مسئله و‏درس یک ‏کلاس دوّم

‏دست ورزی

‏دست ورزی

‏وکلامی

‏کلامی

‏کتاب مدادرنگی

‏مجسم وغیر مجسم

‏مجسم وغیر مجسم

‏پرسش وپاسخ توضیحی

‏مشاهده و وارسی

‏مشاهده ی رفتار

‏رنگ امیزی

‏مشاهده ی رفتار

‏رنگ امیزی

‏کلاس درس

‏4‏دقیقه

‏گروه بندی وایجادانگیزه

‏معلّم:‏ فراگیران‏رابه گروه های مختلف‏ گروه بندی می کندوازآنان می خواهد‏نشانه های ‏ خودرا ‏از نظر شکل نوشتاری وکوچک وبزرگ بودن نشانه ها‏ ‏با هم مقایسه کرده وحدس ‏بزنند‏که کدام‏ ‏درست تر وبهتر نوشته شده است‏ ‏ونتایج رابرای دوستانشان توضیح دهند.

‏فراگیران‏: ‏بعدازاستقراردرگروه خود‏نشانه ها را با هم مقایسه کرده نتایج را گزارش دادند.

‏پیش دبستانی

‏دست ورزی

‏وکلامی

‏نشانه های جدا گانه

‏کارآیی تیم‏ و

‏توضیحی

‏مشاهده وشفاهی

‏کلاس درس

‏4‏دقیقه

‏ارائه ی درس

‏معلّم:‏ ازفراگیران می خواهد‏به تصویرعنوانی ‏درس‏ توجه کرده ودرگروه مشورت ‏وبه کلاس گزارش دهند.

‏فراگیران‏: ‏برداشت خودراازتصویرعنوانی به کلاس ‏گزارش می دهند.

‏فعّالیت دست ورزی‏ خارج ازکتاب

‏معلّم:‏ ازفراگیران می خواهددوتا‏برای هر نشانه سه کلمه پیدا دور حروف خط بکشند‏وپس از مشورت درگروه ‏به کلاس گزارش دهند.

‏فراگیران‏: ‏برای هر نشانه سه کلمه پیدا کردند‏وپس ازمشورت و‏مقایسه ‏به کلاس ‏گزارش می دهند.

‏برگشت به تصویرعنوانی

‏معلّم:‏ ازفراگیران ‏درمورد موضوعات مربوط به ‏اب وباران‏ از تصویرعنوانی سؤال می ‏پ‏رسد.

‏فراگیران‏:‏ به سؤالات معلّم پاسخ می دهند.

‏فعّالیت‏ دست ورزی‏ کتاب درسی

‏معلّم:‏ بچّه ها کتاب درسی صفحه ی ‏29‏ راباز کرده وفعالیت‏ ببین وبگو وبه دوستانت بگو‏ را هرکس انجام دهدودلیلش رابرای گروه خودبیان کند.

‏فراگیران‏: ‏بعد ازانجام ‏درموردهرفعّالیت توضیح می دهند.

‏معلّم:‏ بچّه ها صفحه ی ‏29‏ فعالیت ‏و‏بگردو پیدا کن وبازی‏ را هرکس انجام دهد و دلیلش رابرای گروه خودبیان کند.

‏فراگیران‏: بعد ازانجام درموردهرفعّالیت توضیح می دهند.

‏کاردرکلاس

‏معلّم:‏ بچّه ها‏خلاصه کتاب داستانی را که جلسه ی قبل خوانده اند را بنویسند‏.

‏فراگیران‏: مشغول انجام کاردرکلاس شده ومعلّم نظارت می کند.

‏معلّم:‏ بچّه ها ‏نکات اخلاقی داستان خود را بنویسید ودسته بندی کنید.

‏فراگیران‏: مشغول انجام کاردرکلاس شده ومعلّم نظارت می کند.

‏کلاس اول نیم سال اول

‏کلاس اول و‏ نیم سال اول

‏کلاس اول و نیم سال اول

‏کلاس اول و نیم سال اول

‏کلاس اول و نیم سال اول

‏کلامی

‏دست ورزی

‏تصویری وکلامی

‏تصویری

‏وکلامی

‏دست ورزی

‏تصویری وکلامی

‏تصویری

‏وکلامی

‏کتاب درسی

‏کتاب درسی مداد

‏کتاب درسی

‏مداد ، ،کتاب درسی

‏کاغذ

‏مداد ،کتاب درسی،کاغذ

‏کارآیی تیم

‏کارآیی تیم ‏و

‏حل مسئله

‏پرسش وپاسخ

‏کارآیی تیم و

‏پرسش وپاسخ

‏حل مسئله

‏آزمون عملکردی

‏آزمون عملکردی

‏پرسش شفاهی

‏آزمون عملکردی

‏آزمون عملکردی

‏کلاس درس

‏2‏0‏دقیقه

‏عنوان فعّالیت

‏ فعّالیت یاددهی - یادگیری

‏پیش نیازها

‏نوع سبک

‏شناختی

‏ابزار

‏روش تدریس

‏روش ارز یابی

‏محیط آموزشی

‏مدت زمان

‏جمع بندی ونتیجه گیری

‏معلّم:‏ بچّه ها هرچه ازدرس امروز یادگرفته ایدراابتدابرای دوستانتان تعریف کنید وسپس دردفترفعّالیت خودبنویسیدتابرای کلاس بخوانید.

‏فراگیران‏: طبق نظر معلّم فعّالیت را انجام می دهند.

‏کلاس اول و‏نیم سال اول

‏کلامی

‏کتاب درسی،‏مداد‏،دفتر

‏پرسش وپاسخ

‏مشاهده ی رفتار

‏و وارسی

‏کلاس درس

‏4دقیقه

طرح درس روزانه روزانه شیمی سه طرح سالانه تمام دروس چهارم نمونه طرح درس سالانه بنویسیم پایه پنجم طرح درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی