👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

تحقیق درمورد شبکه آندوپلاسمی، لیزوزوم،واکوئل

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

تحقیق درمورد شبکه آندوپلاسمی، لیزوزوم،واکوئل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏1

‏نام تحقیق:

‏شبکه آندوپلاسمی، لیزوزوم،واکوئل

‏دبیر: آقای باطانی

‏تهیه کننده:بیژن توکلی

‏کلاس:202

‏2

‏شبکه آندوپلاسمی

‏دید کلی

‏شبکه آندوپلاسمی بزرگترین اندامک داخل سلولی محسوب می‌شود. فضای ‏داخل شبکه آندوپلاسمی ‏لومن ‏نام دارد و در ‏سال 1964 توسط ‏آنشلیم ‏نامگذاری شد. این ‏فضا که اغلب همگن است از ماده زمینه‌ای سیتوپلاسمی ، تراکم کمتری دارد و می‌تواند ‏وسیع شده و حفره‌هایی را بوجود آورد. فضای داخل شبکه آندوپلاسمی یا لومن با فضای ‏بین دو غشایی هسته نیز ارتباط دارد.

‏غشای خارجی هسته با شبکه آندوپلاسمی ‏دانه‌دار ارتباط دارد. غشای شبکه آندوپلاسمی شباهت زیادی به ‏غشای ‏سیتوپلاسمی ‏دارد. با این اختلاف که ضخامت کمتری دارد و مقدار ‏پروتئین ‏آن بیشتر از مقدار ‏لیپید ‏است. استخراج ‏لیپیدهای غشای پلاسمایی موجب در هم ریختن ساختمان پلاسمالم می‌گردد. ولی استخراج ‏لیپیدهای غشای شبکه آندوپلاسمی موجب درهم ریختن آن نمی‌شود.

‏انواع شبکه آندوپلاسمی

‏شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار یا خشن یا (Rough ER)

‏دانه‌های متصل به RER ‏ریبوزومها هستند. این بخش در ‏سنتز ‏پروتئین ‏بخصوص پروتئینهای ترشحی و در پردازش بعدی آن شرکت دارند. سلولهای ترشحی ‏جانوران شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار توسعه یافته‌ای دارند ولی در ‏سلولهای ‏گیاهی ‏این شبکه گسترش کمتری دارد. در مجاورت ‏هسته ‏و بخشهای خارجی ‏سیتوپلاسم ‏یا مجاور غشای سیتوپلاسمی شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار بیشتر وجود دارد.

‏شبکه آندوپلاسمی صاف یا نرم (Smooth ER)

‏این شبکه فاقد ‏ریبوزوم ‏بوده ، ادامه شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار است. در نواحی میانی سیتوپلاسم شبکه ‏آندوپلاسمی صاف و حفره‌ای بیشتر است. از وظایف شبکه آندوپلاسمی صاف می‌توان ‏سنتز چربیها ‏، هیدرولز گلوکز- 6 فسفات و ‏متابولیسم گزنوبیوتیکها یا مواد آلی خارجی مانند ‏حشره کشها ‏را نام برد. در سلولهایی که ‏متابولیسم چربیها در آن روی می‌دهد و سلولهای عضلانی SER ‏گسترش بیشتری دار‏د. ‏واج‏ ‏ ناحیه‏ ای ‏موسوم به Transition ‏است که از این ناحیه وزیکول‌های حاوی مواد از ER ‏جدا و به ‏دستگاه ‏گلژی ‏فرستاده می‌شود.

‏لاملای حلقوی

‏دارای تشکیلات ریبوزوم و سیسترنا است و بر اثر یکی شدن ‏وزیکولهای مشتق از ‏غشای ‏هسته ‏منافذی بین آنها باقی می‌ماند وجود ریبوزوم نشان دهنده شرکت آنها در سنتز ‏پروتئین است.

‏شبکه سارکوپلاسم

‏حالت تخصص یافته شبکه آندوپلاسمی در ‏سلولهای ‏عضلانی ‏است و در تنظیم ‏یون کلسیم ‏درون ‏سلولها شرکت می‌کند در حالت انبساط عضله یونهای کلسیم درون شبکه سارکوپلاسم ذخیره و ‏در هنگام انقباض وارد ‏سیتوپلاسم ‏سلول عضلانی می‌گردد.

‏عوامل موثر در اتصال ریبوزومها به شبکه آندوپلاسمی

‏4

‏وجود گلیکوپروتئین خاصی به نام ریبوفورین I ‏و II: ‏این گلیکو پروتیئن که به عنوان گیرنده ریبوزوم در غشای شبکه ‏آندوپلاسمی قرار دارد. ‏ریبوفورین ‏علاوه ‏بر اتصال به زیر واحد بزرگ ریبوزوم نقش آنزیمی نیز دارد. ریبوفورین در عرض غشای ‏شبکه آندوپلاسمی قرار دارد که سمت سیتوزولی آن جایگاه اتصال زیر واحد بزرگ ریبوزوم ‏است و سمت لومنی آن فعالیت آنزیمی دارد.

‏وجود پیوندهای الکتروستاتیک بین زیر واحد بزرگ ‏ریبوزوم با غشای RER: ‏بارهای مثبت پروتئینهای موجود در غشا شبکه ‏آندوپلاسمی با بارهای منفی گروههای فسفات موجود در RNA‏های زیر واحد بزرگ ریبوزوم ‏پیوند الکتروستاتیکی برقرار می‌کنند. محلولهای غلیظ نمکی این نیروها را خنثی و موجب ‏جدا شدن ریبوزومها از RER ‏می‌شود.

‏زنجیره‌های پپتیدی در حال تشکیل بوسیله ‏ریبوزومها: ‏این مهمترین عامل اتصال ریبوزوم به شبکه آندوپلاسمی است. ‏زنجیره ‏پلی پپتید ‏در حال تشکیل بوسیله ریبوزوم با ‏واسطه پپتید نشان از جایگاه ویژه‌ای به فضای درونی یا لومن شبکه آندوپلاسمی نفوذ ‏می‌کند و موجب برقراری اتصال ریبوزوم با غشای شبکه آندوپلاسمی می‌شود.

‏چگونگی سنتز پروتئینهای ترشحی

‏هم ریبوزومهای آزاد و هم انواع متصل به شبکه ‏آندوپلاسمی در ‏سنتز ‏پروتئین ‏فعال می‌باشند. ریبوزومهای آزاد عمدتا پروتئینهای سیتوزولی و ‏پروتئینهای متعلق به اندامکها (به استثنای ‏لیزوزوم) ‏را می‌سازند. از طرفی بخش عمده بیوسنتز پروتئینهای انتیگرال غشایی ، پروتئینهای ‏ترشحی و پروتئینهای لیزوزومی بوسیله ریبوزومهای متصل به شبکه آندوپلاسمی صورت ‏می‌گیرد. این پروتئینها در انتهای N ‏زنجیره پلی پپتیدی خود واجد توالی هیدروفوبی ‏شامل 13 تا 36 ‏آمینو ‏اسید ‏هستند که پپتید نشانه نامیده می‌شوند.

‏بطور کلی مراحل آغازی ‏بیوسنتز پروتئینهای ترشحی ، غشایی و لیزوزومی نیز بوسیله ریبوزومهای آزاد صورت ‏می‌گیرد و زمانی که زنجیره پلی پپتیدی به طول 80 آمینو اسید ساخته شد و به محض آن ‏که پپتید نشانه از ریبوزوم بیرون زد کمپلکس SRP ‏به ریبوزوم وصل می‌شود و فرایند ‏سنتز پروتئین را موقتا مهار می‌کند. بعد از مهار موقتی سنتز پروتئین SRP ‏مجموعه mRNA - ‏ریبوزوم – زنجیره پلی پپتیدی تازه ساخت را بر روی شبکه آندوپلاسمی هدایت ‏می‌کند و خود با گیرنده‌اش یعنی پروتئین داکینگ در شبکه آندوپلاسمی وصل ‏می‌شود.

‏زیر واحد بزرگ ریبوزوم نیز به پروتئین اینتگرال غشایی ریبوفورین وصل ‏می‌شود. در این هنگام با استفاده از انرژی که از ‏هیدرولیز GTP ‏به GDP ‏و Pi ‏آزاد می‌شود SRP ‏از گیرنده‌اش جدا می‌شود و در این مرحله پروتئین ‏داکینگ به از سر گیری مجدد سنتز پروتئین و همینطور عبور انتهای N ‏پلی‌پپتید در حال ‏رشد از غشا به درون لومن ER ‏کمک می‌کند.

‏پپتید نشانه اندکی بعد از ورود به ‏لومن شبکه آندوپلاسمی بوسیله آنزیمی موسوم به ‏سیگنال ‏پپتیداز ‏که در غشای شبکه آندوپلاسمی و در بخش لومنی مستقر است حذف ‏می‌گردد. محصول ترجمه mRNA ‏پروتئین‌های ترشحی به صورت پری پرو پروتئین مانند ‏پری پرو ‏انسولین ‏است که دارای پپتید نشانه است. بعد از حذف پپتید نشانه بوسیله سیگنال ‏پپتیداز به پرو پروتئین مانند پرو انسولین تبدیل می‌شود که پس از پردازش و برش

تحقیق درمورد تحليلي از وضعيت مذهب در آمريكا تحقیق درمورد ال ای دی تحقیق حق و عدالت تحقیق درآمدی بر تفکر خلاق