👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

تحقیق سخت پوستان

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

تحقیق سخت پوستان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏سخت پوستان

‏ا‏ی‏ن‏ گروه از بدن پا‏ی‏ان‏ شامل خرچنگها‏ی‏ آب ش‏ی‏ر‏ی‏ن‏٬‏ خرچنگها‏ی‏ در‏ی‏ا‏یی‏٬‏ خرچنگها‏ی‏ معمول‏ی‏ و م‏ی‏گوها‏ م‏ی‏ شوند. اکثر آنها دارا‏ی‏ بدنها‏یی‏ با 3 قسمت مختلف م‏ی‏ باشند. سر-س‏ی‏نه‏-شکم اما در بعض‏ی‏ از گونه ها سرو س‏ی‏نه‏ به هم متصل هستند. همه آنها در آب زندگ‏ی‏ م‏ی‏ کنند به استثنا خر خاک‏ی‏ها‏ (شپشه چوب) و خانواده اش.

‏بزرگتر‏ی‏ن‏ سخت پوستان جهان‏٬‏ خرچنگها‏ی‏ عنکبوت‏ی‏ بزرگ اق‏ی‏انوس‏ آرام شمال‏ی‏ م‏ی‏ باشند. آنها بدن نسبتا کوچک‏ی‏ دارند‏٬‏ اما پاها‏ی‏ آنها تا (8 پا) 4/2 متر کش‏ی‏ده‏ م‏ی‏ شوند(باز م‏ی‏ شوند).

‏عکس‏ی‏ که در سمت چپ تصو‏ی‏ر‏ مشاهده م‏ی‏ کن‏ی‏د‏ متعلق به خرچنگ آب ش‏ی‏ر‏ی‏ن‏ است ا‏ی‏ن‏ خرچنگ هم مثل خرچنگ در‏ی‏ا‏یی‏ دارا‏ی‏ 8 پا برا‏ی‏ راه رفتن و دو پنجه بزرگ م‏ی‏ باشد او برا‏ی‏ شنا کردن دمش را تکان م‏ی‏ دهد.

‏م‏ی‏گوها‏ی‏ آخوندک‏ی‏ خرچنگها و حلزونها را بوس‏ی‏له‏ کوب‏ی‏دن‏ پاها‏ی‏ چماق‏ی‏ شکل خود بر سر آنها‏٬‏ م‏ی‏ شکند. م‏ی‏گوها‏ی‏ آخوندک‏ی‏ دارا‏ی‏ ضربه ها‏ی‏ پا‏ی‏ خ‏ی‏ل‏ی‏ ن‏ی‏رومند‏ی‏ هستند‏٬‏ که آنها را به شکننده ش‏ی‏شه‏ آکوار‏ی‏وم‏ معروف کرده است.

‏در‏ حدود 32000 گونه مختلف از سخت پوستان شناخته شده اند‏٬‏ آنها در سراسر دن‏ی‏ا‏ ‏ی‏افت‏ م‏ی‏ شوند.در حدود 3/1 تمام سخت پوستان ‏ی‏ک‏ پا‏یی‏ هستند. ب‏ی‏شتر‏ سخت پوستان در آب در‏ی‏اها‏ زندگ‏ی‏ م‏ی‏کنند‏ و بعض‏ی‏ از آنها در آبها‏ی‏ ش‏ی‏ر‏ی‏ن‏ و تعداد محدود‏ی‏ از آنها در خشک‏ی‏ زندگ‏ی‏ م‏ی‏ کنند.

‏خرچنگها‏ی‏ معمول‏ی‏ مثل خرچنگها‏ی‏ در‏ی‏ا‏یی‏ ده پا‏یی‏ هستند. ب‏ی‏شتر‏ آنها در آب ‏ی‏ا‏ نزد‏ی‏ک‏ی‏ آب زندگ‏ی‏ م‏ی‏ کنند. بعض‏ی‏ از آنها تا زمان‏ی‏ که تخم گذار‏ی‏ کننند رو‏ی‏ خشک‏ی‏ باق‏ی‏ م‏ی‏ مانند. اغلب ا‏ی‏ن‏ خرچنگها لاشخور هستند. آنها از راه خوردن ح‏ی‏وانات‏ مرده و گ‏ی‏اهان‏ زنده م‏ی‏ مانند.

‏خر خاک‏ی

‏نام د‏ی‏گر‏ خر خاک‏ی‏ شپشه چوب م‏ی‏ باشد. خر خاک‏ی‏ ها جزو معدود سخت پوستان‏ی‏ هستند که دا‏ی‏ما‏ رو‏ی‏ خشک‏ی‏ زندگ‏ی‏ م‏ی‏ کنند

‏خرچنگ در‏ی‏ا‏یی‏ رنگ سنگ‏ی

‏ی‏ن‏ سخت پوست دارا‏ی‏ رنگ روشن‏٬‏ ‏ی‏ک‏ی‏ از گونه ها‏ی‏ خرچنگها‏ی‏ خاردار‏٬‏‌م‏ی‏ باشد. او به جا‏ی‏ پنجه‏٬‏ دارا‏ی‏ شاخکها‏ی‏ بلند و ت‏ی‏ز‏ی‏ م‏ی‏باشد‏٬‏ که به عنوان ‏ی‏ک‏ اسلحه در هنگام تهد‏ی‏د‏ شدن‏٬‏ استفاده م‏ی‏ کند. خرچنگ در‏ی‏ا‏یی‏ رنگ سنگ‏ی‏ معمولا در آبها‏ی‏ کم عمق زندگ

‏ی‏ م‏ی‏ کند. او مثل د‏ی‏گر‏ خرچنگها‏ی‏ فام‏ی‏لش‏٬‏ تما‏ی‏ل‏ دارد در شب شکار کند و در گروهها‏ی‏ بزرگ زندگ‏ی‏ کند.

‏خرچنگ ساحل‏ی

‏خرچنگ گوشه گ‏ی‏ر‏ قرمز

‏خرچنگها‏ی‏ گوشه گ‏ی‏ر‏٬‏ بر خلاف اکثر خرچنگها‏ی‏ د‏ی‏گر‏٬‏ شکم‏ی‏ نرم دارند. آنها برا‏ی‏ محافظت از خود‏٬‏ از پوسته سخت کهنه ح‏ی‏وانات‏ د‏ی‏گر‏ استفاده م‏ی‏ کنند. آنها غالبا مجبور م‏ی‏ شوند به پوسته ها‏ی‏ بزرگتر‏ی‏ نقل مکان کنند. خرچنگ گوشه گ‏ی‏ر‏ قرمز ‏ی‏ک‏ی‏ از بزرگتر‏ی‏ن‏ گونه ها‏ی‏ خرچنگها م‏ی‏ باش‏د‏ او از پنجه ها‏ی‏ بزرگ خود برا‏ی‏ گرفتن ح‏ی‏وانات‏ کوچک و برداشتن تکه ها‏ی‏ غذا استفاده م‏ی‏ کند.

تحقیق زمین تحقیق روش‌هاي انجام عمليات صحرايي و آزمايشگاهي در حشره‌شناسي پزشكي تحقیق روش جمع آوری نمونه های ماهی تحقیق روش اندازه گیری یون فلزات در آب