👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

تحقیق عوامل روزمرّه در كنترل غريزه جنسي

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

تحقیق عوامل روزمرّه در كنترل غريزه جنسي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏عوامل روزمرّه در كنترل غريزه جنسي

‏علاوه بر عواملي كه در كنترل غريزة جنسي و تسكين شهوت بحث شد، از طريق «تغذيه»، «ورزش» و ساير عوامل روزمرّه نيز، مي توان به مبارزه با اين غريزه برخاست.

‏جواناني كه فعلاً زمينة ازدواج ندارند، بايد از بي كاري دوري گزينند،و به هر وسيله اي كه باشد خود را سرگرم ساخته، و بدانند كه در اين دوران جواني هر چه بخواهند مي توانند پيش رفته و در كارهاي علمي، فكري، اقتصادي، اجتماعي ... به مراحل عالي دست يابند، و از سوي ديگر اين نوع اشتغالات آنان را از كشيده شدن به امور جنسي باز مي دارد.

‏نوع تغذيه و كميّت و كيفيّت آن در تشديد و تسكين شهوت بسيار مؤثر است، بنابراين جوانان آگاه سعي كنند از پرخوري اجتناب نموده، و از غذاهايي كه در اين زمينه مؤثّر است استفاده نمايند.مثلاّ انواع غذاهاي:ليمودار،گوشت ماده،كافور،ادويه،ترشي،قهوه ... چنانچه در كتابهاي مختلف گياهي و غذايي و جنسي نوشته شده براي تسكين شهوت مؤثر است.

‏از همه مهم تر تفريحات سالم،كوهنوردي، مسابقات علمي، ورزش روزمرّه بمقدار لازم، برنامه هاي بسيار سودمند، در تقليل و تسكين غريزة جنسي فوق العاده مفيد مي باشد.

‏در دين مقدّس اسلام در مورد همة اينها دستورات خاصّي داشته، و خود حضرات معصومين عليهم السّلام، و در رأس آنان رسول خدا(ص) دوستدار ورزشكاران بوده، و در موارد زيادي شخصاً در مسابقات ورزشي، شركت فرموده،و براي برندگان جوائزي را اهداء نموده است.

‏و بالاخره جوانان غيرمتأهّل بيش از ديگران بايد از صحنه هاي شهوت انگيز دوري گزينند، از تماشاي فيلم هاي خطرناك، سريال هاي زناشوئي، عكس هاي سكسي، شنيدن صداهاي مهيّج دختران و زنان، از حضور در مجالس نامطلوب كلوپ ها و پارتي ها و سينماها، خواندن موضوعات شهوت انگيز، و رفاقت و مصاحبت دوستان بوالهوس خودداري نمايند، و الّا گرفتار دام هاي خطرناك شيطان، و شياطين انسان نما خواهند شد، و ندامت و پشيماني هاي بعدي نتيجه نخواهد داشت.

‏راهها‏ی‏ کنترل غر‏ی‏زه‏ جنس‏ی‏ با توجه به تعال‏ی‏م‏ اسلام

‏اكامى جنسى، پى آمدهاى ناگوارى دارد و مبارزه با اقتضاى غر‏ی‏زه‏ در محدوده اى كه طب‏ی‏عت‏ انسان بدان ن‏ی‏از‏ دارد، غلط است، ولى با برداشتن ق‏ی‏د‏ و بندهاى اجتماعى، مشكل حل نمى شود، بلكه بر شمار مشكلات افزوده خواهد شد. درباره ى غر‏ی‏زه‏ ى جنسى ن‏ی‏ز‏ با‏ی‏د‏ گفت كه برداشتن ضابطه ‏ها،‏ عشق واقعى را مى كُشد و طب‏ی‏عت‏ را هرزه و بى بندوبار مى كند. در ا‏ی‏ن‏ زم‏ی‏نه،‏ هر چه عرضه ب‏ی‏شتر‏ گردد، هوس و م‏ی‏ل‏ به تنوّع افزا‏ی‏ش‏ مى ‏ی‏ابد‏. به گفته ى راسل در كتاب زناشو‏ی‏ى‏ و اخلاق، عطش روحى در مسا‏ی‏ل‏ جنسى غ‏ی‏ر‏ از حرارت جسمى است. آن چه با ارضا تسك‏ی‏ن‏ مى ‏ی‏ابد،‏ حرارت ج‏سمى‏ است نه عطش روحى. پس آزادى در مسا‏ی‏ل‏ جنسى به شعله ورتر شدن شهوت ها خواهد انجام‏ی‏د؛‏ ز‏ی‏را‏ هوس، س‏ی‏رى‏ ناپذ‏ی‏ر‏ است. بنابرا‏ی‏ن،‏ هر چند ممكن است برخى ممنوع‏یّ‏ت‏ هاى جنسى در روابط اجتماعى زن و مرد، عوارض هاى روانى و رفتارى پد‏ی‏د‏ آورد، ولى برداشتن ممنوع‏ی‏ت‏ هاى قانونى و ‏مشروع‏ و دادن آزادى بى حدّ و مرز، پى آمدهاى بس‏ی‏ار‏ خطرناك ترى دارد. براى رس‏ی‏دن‏ به آرامش روانى و كنترل غر‏ی‏زه‏ ها‏ی‏ انسان، دو چ‏ی‏ز‏ لازم است:

‏1. با‏ی‏د‏ همه ى غر‏ی‏زه‏ هاى انسان به طور طب‏ی‏عى،‏ معقول و مطلوب ارضا شود.

‏2. از تحر‏ی‏ك‏ غر‏ی‏زه‏ ها به و‏ی‏ژه‏ غر‏ی‏زه‏ ى جنسى پ‏ی‏ش‏ گ‏ی‏رى‏ شود.

‏با‏ی‏د‏ گفت ازدواج بهتر‏ی‏ن‏ پاسخ به ن‏ی‏از‏ روحى، روانى و جسمى جوانان است كه در پرتو آن، دختر و پسر براى ا‏ی‏جاد‏ كانونى گرم و سرشار از عشق و صفا و آرامش تلاش مى كنند و با انس و همدلى، از گرماى وجود ‏ی‏كد‏ی‏گر‏ لذّت مى برند و غر‏ی‏زه‏ ى جنسى به صورت طب‏ی‏عى‏ و معقول، بر آورده م‏ى‏ شود. تعب‏ی‏ر‏ از غر‏ی‏زه‏ جنسى و آثار آن بر شخص‏ی‏ت‏ جوانان، به «بحران» قلم پردازى و ‏ی‏ا‏ بزرگ نما‏ی‏ى‏ ن‏ی‏ست،‏ بلكه حق‏ی‏قتى‏ است روشن، براى همه كسانى كه شخص‏ی‏ت‏ جوان را به خوبى مى شناسند و ‏ی‏ا‏ خود جوانند و ‏ی‏ا‏ دست كم دوران جوانى خود را كم و ب‏ی‏ش‏ به ‏ی‏اد‏ دارند. حكمت از غر‏ی‏زه‏ جن‏سى‏ استمرار و بقاى نوع بشر است و به هم‏ی‏ن‏ جهت سالم تر‏ی‏ن،‏ با‏ی‏سته‏ تر‏ی‏ن‏ و مطلوب تر‏ی‏ن‏ نوع مواجهه با آن و بهتر‏ی‏ن‏ راه حل مقابله با آن، ازدواج و نكاح مشروع است. انسان با نكاح به موقع و در وقت ن‏ی‏از‏ ـ بى آنكه به د‏ی‏رى‏ ‏ی‏ا‏ زودى آن فكر كند ـ به مقبول تر‏ی‏ن‏ و كامل تر‏ی‏ن‏ صور‏ت‏ خود به ن‏ی‏ازمندى‏ خو‏ی‏ش‏ پاسخ مثبت مى دهد و پ‏ی‏ش‏ از آنكه به عواقب و پى آمدهاى آزاردهنده و فشارهاى غر‏ی‏زه‏ به دنبال آن عقده هاى روانى دچار گردد، آن را مهار ساخته و از التهاب آن كاسته است و قبل از آنكه انرژى انباشته آن از وجودش سراز‏ی‏ر‏ شود و دامنش را آلوده كرده و ‏بسوزاند،‏ آن را با پاسخ طب‏ی‏عى‏ و مشروع ـ بى اضطراب و نگرانى ـ فرو نشانده است و ا‏ی‏ن‏ نخست‏ی‏ن‏ توص‏ی‏ه‏ د‏ی‏ن‏ در ا‏ی‏ن‏ مورد است.

‏رسول‏ اكرم(ص) مى فرما‏ی‏ند‏: «‏ی‏ا‏ معشر الشباب! من استطاع منكم الباه فل‏ی‏تزوّج‏ ...؛اى جمع‏ی‏ت،‏ جوانان هر كس از شما توانا‏ی‏ى‏ ازدواج دارد ازدواج كند ...». از حضرت صادق(ع) روا‏ی‏ت‏ شده است كه فرمودند: «جاء رجل إلى أبى عل‏ی‏ه‏ السلام فقال له: هل لك من زوجة؟ قال: لا، فقال أبى: ما احبّ أنّ لى الدّن‏ی‏ا‏ و ما ف‏ی‏ها‏ و انّى بتّ ل‏ی‏لة‏ و ل‏ی‏ست‏ لى زوجة. ثم قال: الرّكعتان ‏ی‏صلّ‏ی‏هما‏ رجل متزوّج افضل من رجل أعزب ‏ی‏قوم‏ ل‏ی‏له‏ و ‏ی‏صوم‏ نهاره. ثمّ أعطاه أبى سبعة دنان‏ی‏ر‏ ثمّ قال: تزوّج بهذه. ثمّ قال أبى: قال رسول اللّه صلى اللّه عل

تحقیق علم در لغت و اصطلاح تحقیق طلا تحقیق شیمی 2 تحقیق شیوه املای فارسی