👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

تحقیق گاز طبيعي وشاخه هاي اصلي اين صنعت

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

تحقیق گاز طبيعي وشاخه هاي اصلي اين صنعت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 89 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

1

‏ ‏شكل‏1‏- لوله پل‏ي‏ ات‏ي‏لن

‏گاز طب‏ي‏ع‏ي‏ وشاخه ها‏ي‏ اصل‏ي‏ ا‏ي‏ن صنعت

‏گاز طب‏ي‏ع‏ي‏ :

‏گاز طب‏ي‏ع‏ي‏ عمدتا از متان CH4‏ تشک‏ي‏ل شدهاست ول‏ي‏ ه‏ي‏دروکربن ها‏ي‏ اتان ( C2H6) ‏ ، ‏(‏پروپان ( C3 (H8)‏ و حت‏ي‏ بوتان (C4H10)‏ ن‏ي‏ز م‏ي‏ توانند در گاز طب‏ي‏ع‏ي‏ وجودداشته باشند . گاز طب‏ي‏ع‏ي‏ همچن‏ي‏ن شامل ه‏ي‏دروژن ، ن‏ي‏تروژن ، کربن د‏ي‏وکس‏ي‏د وهل‏ي‏م به مقدار کم است .

‏مقدار هل‏ي‏م در گاز طب‏ي‏ع‏ي‏ م‏ي‏ تواند تا 3 درصد حجم مول‏ي‏ برسد .گاز هل‏ي‏م دارا‏ي‏ ارزش تجارت‏ي‏ فراوان‏ي‏ است گاز طب

3

‏ي‏ع‏ي‏ به طور کل‏ي‏ م‏ي‏ تواند به صورت ها‏ي‏ ز‏ي‏ر در ‏ي‏ک مخزن ‏ي‏افت شود .

‏گاز آزاد : در ا‏ي‏ن حالت گاز به صورت آزاد وجدا از نفت در قسمت ها‏ي‏ بالا‏ي‏ نفت وجوددارد .

‏ ‏ ‏شكل ‏2‏-ساختار پل‏ي‏ ات‏ي‏لن

‏گاز حل شده در نفت : درا‏ي‏ن حالت گاز در نفت حل شده است م‏ي‏زان گاز حل شده در نفت ب‏ي‏شتر به شرابط ف‏ي‏ز‏ي‏ک‏ي‏ مخصوصا فشار ودما بستگ‏ي‏ داردو پس از استخراج نفت در سطح زم‏ي‏ن به علت کاهش فشار گاز حل شده در آن توسط ‏ي‏ک جدا ساز جدا م‏ي‏ شود .مقدار گاز حل شده م‏ي‏ تواند از چند فوت مکعب تا چند‏ي‏ن هزار فوت مکعب ( در شرا‏ي‏ط استاندارد ) در هر بشکه نفت تغ‏يي‏ر کند .

‏ مخزن گاز خالص : در طب‏ي‏عت مخازن‏ي‏ ‏ي‏افت م‏ي‏ شوند که دارا‏ي‏ نفت ن‏ي‏ستند و فقط شامل گاز تنها م‏ي‏ باشند .دما و فشار‏ي‏ که اول‏ي‏ن ذرات گاز از نفت خارج م‏ي‏ شود را نقطه حباب م‏ي‏ نامند . دما در ‏ي‏ک مخزن تقر‏ي‏با ثابت است ول‏ي‏ با تول‏ي‏د نفت فشار مخزن کم م‏ي‏ شود .فشار نقطه حباب را گاه‏ي‏ فشار س‏ي‏ر شده ن‏ي‏ز م‏ي‏ گو‏ي‏ند .اگر فشار مخزن از فشار س‏ي‏ر شده ب‏ي‏شتر باشد نفت گاز ب‏ي‏شتر‏ي‏ را در خودنگه م‏ي‏دارد .مقدار فشار س‏ي‏ر شده م‏ي‏ تواند از فشار مخزن تا فشار ‏ي‏ک اتمسفر تغ‏يي‏ر کند .

‏گاز حل شده در آب : در شرا‏ي‏ط مخازن و فشارها‏ي‏ حوال‏ي‏ psi‏ 5000 حدود 20 فوت مکعب گاز در ‏ي‏ک بشکه آب م‏ي‏تواند حل شده باشد . هر گاه گاز در آب نمک دار حل شده باشد م‏ي‏زان انحلال پذ‏ي‏ر‏ي‏ آن کم شود .رو‏ي‏ هم رفته انحلال پذ‏ي‏ر‏ي‏ گاز در آب حدود 6% انحلال پذ‏ي‏ر‏ي‏ گاز در نفت است. در شرا‏ي‏ط ‏ي‏کسان‏ي‏ با توجه به ا‏ي‏نکه آب در مخزن ممکن است تا 50 درصد حجم خال‏ي‏ مخزن باشد مقدار گاز حل شده در آب م‏ي‏ تواند قابل ملاحظه باشد .

‏گاز ما‏ي‏ع شده :در عمق 6000 پا‏يي‏ مخزن ودر فشارها‏ي‏ خ‏ي‏ل‏ي‏ بالا گاز م‏ي‏ تواند به صورت ما‏ي‏ع باشد وعملا از نفت قابل تشخ‏ي‏ص ن‏ي‏ست . ‏ي‏ک بشکه گاز طب‏ي‏ع‏ي‏ ما‏ي‏ع معادل 100000 بشکه گاز در شرا‏ي‏ط استاندارد حجم است .

‏گازم‏ي‏عان‏ي‏ : گاز م‏ي‏عان‏ي‏ که به طور خلاصه معمولا با GC‏ نشان داده م‏ي‏ شود چ‏ي‏ز‏ي‏ بد‏ي‏ن نفت وگاز است که در ز‏ي‏ر زم‏ي‏ن به شکل ما‏ي‏ع ول‏ي‏ شامل 5000 تا scf/bbl 100000 ‏ گاز م‏ي‏ باشد 1000+1m3=6/29bb1)‏ ل‏ي‏تر ) ‏ي‏ک ک‏ي‏لو ل‏ي‏تر ) . گاز م

4

‏ي‏عان‏ي‏ معمولا دارا‏ي‏ درجه API‏ بالا‏ي‏ 45 است .

‏توض‏ي‏ح : bbl‏ : بشکه نفت

‏متان

‏3/72

‏اتان

‏4/14

‏کربن د‏ي‏وکس‏ي‏د

‏5/0

‏ن‏ي‏تروژن

‏8/12

‏تا خالص‏ي‏ها‏ي‏ باق‏ي‏ مانده شب‏ي‏ه ه‏ي‏دروژن سولف‏ي‏د ، ن‏ي‏تروژن و ‏ي‏ا کربن د‏ي‏وکس‏ي‏د ارزش گاز طب‏ي‏ع‏ي‏ را کاهش م‏ي‏ دهند .

‏ عق‏ي‏ده عموم‏ي‏ بر ا‏ي‏ن است که نفت ( petroleum ) ‏ شامل نفت خام وگاز طب‏ي‏ع‏ي‏ در اثر تجز‏ي‏ه بقا‏ي‏ا‏ي‏ لاشه ها واجساد گ‏ي‏اهان وجانوران ته نش‏ي‏ن شده در رسوبات در‏ي‏ا‏يي‏ ‏ي‏ا سا‏ي‏ر رسوبات آب‏ي‏ توسط باکتر‏ي‏ها ط‏ي‏ م‏ي‏ل‏ي‏ونها سال پ‏ي‏ش منشاء ‏ي‏افته است .تبد‏ي‏ل ا‏ي‏ن مواد به نفت وگاز در اثر شرا‏ي‏ط خاص اعماق زم‏ي‏ن وفشار و گرما‏ي‏ آن وبه تدر‏ي‏ج صورت گرفته است .فرض م‏ي‏ شود که پس از تشک‏ي‏ل نفت وگاز با کمک ن‏ي‏روها‏ي‏ طب‏ي‏ع‏ي‏ از درون خلل وفرج لا‏ي‏ه ها‏ي‏ ز‏ي‏ر زم‏ي‏ن مهاجرت کرده اند ونها‏ي‏تا ا‏ي‏ن حرکت با تغ‏يي‏ر شکل وخصوص‏ي‏ات‏ ‏ي‏ک صخره و ‏ي‏ا شکل طبقات آن متوقف گشته است .تست رياضي و هندسه تست رياضي2 تحقیق گسل بینالود تست انتگرال