👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

تحقیق شناسایی کمی جیوه

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

تحقیق شناسایی کمی جیوه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏ MHS ‏6-‏1‏) شناسایی کمی جیوه به روش طیف سنجی جذب اتمی

‏روش بکار برده شده برای اندازه گیری جیوه پس از ارزیابی برای اندازه گیری نمونه های ‏ماهی‏ مورد استفاده قرار گرفت. ‏

‏6-‏1‏-1) بررسی دقت روش اندازه گیری جیوه در طول زمان

‏الف) بررسی تکرار پذیری در روزهای مختلف

‏نتایج مربوط به انجام آزمایش بر روی غلظت های استاندارد 5، 10، 20، 50 میکروگرم در لیتر از یون جیوه که در زمانهای مختلف تهیه شده،در جدول (‏6‏-‏1‏) ارائه شده است. ‏بررسی‏ نتایج و ضریب تغییرات هر یک از غلظت ها حاکی از دقت کافی این روش در طول زمان است. ‏ ‏ ‏

‏ب‏) بررسی تکرار پذیری دریک روز‏ ‏

‏نتایج مربوط به6 سری از غلظت های 5، 10، 20، 50 میکروگرم در لیتر از یون جیوه درجدول (‏6‏-‏2‏) ارائه شده است. با توجه به ضریب تغییرات هر یک از غلظت ها می توان گفت که این روش در طول یک روز از دقت‏ ‏مناسبی برخوردار است.‏ ‏

‏جدول (6‏-‏1‏)‏ ‏ نتایج مربوط به بررسی برون روزی روش اندازه گیری جیوه در ‏ماهی

C

R

‏ 5ppb

‏ 10ppb

‏ 20ppb

‏ 50ppb

A‏1

‏00‏6‏/0

‏01‏6‏/0

‏03‏0‏/0

‏0‏73‏/0

A‏2

‏00‏7‏/0

‏0‏16‏/0

‏034/0

‏080/0

A‏3

‏005/0

‏013/0

‏03‏0‏/0

‏07‏6‏/0

A‏4

‏00‏7‏/0

‏015/0

‏03‏3‏/0

‏07‏1‏/0

A‏5

‏006/0

‏013/0

‏03‏2‏/0

‏07‏5‏/0

A‏6

‏007/0

‏017/0

‏034/0

‏07‏8‏/0

Mean

‏006‏3‏/0

‏01‏53‏/0

‏03‏16‏/0

‏07‏5‏/0

SD

‏000‏81‏/0

‏0013‏6‏/0

‏001‏63‏/0

‏00‏32‏/0

%CV

‏8‏/‏12

‏49‏/8

‏06‏/5

‏23‏/‏4

‏جدول (6-‏2‏)‏ ‏ نتایج مربوط به بررسی درون روزی روش اندازه گیری جیوه در ‏ماهی

C

R

‏ 5ppb

‏ 10ppb

‏ 20ppb

‏ 50ppb

A‏1

‏00‏8‏/0

‏01‏6‏/0

‏03‏5‏/0

‏0‏78‏/0

A‏2

‏007/0

‏01‏7‏/0

‏034/0

‏080/0

A‏3

‏007/0

‏01‏7‏/0

‏034/0

‏079/0

تحقیق سزیم تحقیق تعارض وماهيت آن تحقیق دوستی و دوست یابی تحقیق درمورد مهارتهاي آموزشي