👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

تیزهوشی ذهنی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

تیزهوشی ذهنی

با توجه به اینکه تیزهوشی ذهنی به سطوح توانایی ذهنی فراتر از حد متوسط اطلاق میشود و با

تواناییهای ذهنی سطح بالا مرتبط است، برخی از رویکردها با تواناییهای ویژه و عدهای دیگر از نظریهپردازان

با توانایی عمومی به مفهومسازی تیزهوشی پرداختند. عدهای بر این باورند که تیزهوشی ذهنی در تمامی

زمینههای مرتبط با کارکردهای شناختی، عملکرد فراتر از حد متوسط را داشته و اصطلاح توانایی ذهنی

عمومی سطح بالا را در نظر میگیرند.

تحقیق شگفتی های زیست شناسی تحقیق شناسایی کمی جیوه تحقیق سيستم مديريت زيست محيطي تحقیق سزیم