👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

تحقیق در مورد پیاده کردن نقشه

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

تحقیق در مورد پیاده کردن نقشه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 44 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 

‏1

‏0

‏بسم الله الرحمن الرحيم

‏موضوع تحقيق :

‏طرح پايان كارآموزي

‏محل كارآموزي :

‏شركت پايه بتون بينالود

‏زيرنظراستاد:

‏مهندس موسوي حجازي

‏دانشجو:

‏مجتبي عامري

‏شماره دانشجويي : 7822647

‏1

‏1

‏پياده كردن نقشه

‏درنقشه هاي شهري كيفيت نقشه ازنظرشمال –‏ جنوب –‏ ناحيه –‏ قطعه –‏ برخيابان اصلي ، ويافرعي كاملاً مشخص است .

‏چنانچه فرض شودخيابان كشي وياجدول بندي خيابان انجام شده باشد، برابراندازه نقشه مقدارمتراژ پياده روتعيين ميگردد. بااندازه برداري ازجدول وميخ كوبي ، بر، زمين تعيين ميگردد.

‏معمولاً قطعات باميخ كوبي كه قبلا انجام شده است مشخص مي باشد. ميخ گوشه زمين را، برابرباوضع جغرافياي زمين ازنظرشمال وجنوب پياده مي كنيم . ازميخ مذكورريسمان كشي كرده وازگونياي بزرگ استفاده مي نماييم وضلع دوم زمين رتبه دست مي آوريم .

‏براي اينكه دقت بيشتري داشته باشيم مي توان ازرابطه مثلث ( 3 و 4 و 5 ) استفغده كرده يعني برروي دوضلع ريسمان –‏ كار3 واحدو4 واحدراانتخاب كرده ووتررابا5 واحدكنترل مي نماييم ، خصوصاً اگرواحدها، بزرگ انتخاب شوند.

‏مثلاً 3 –‏ 4 –‏ 5 مترازنبش زمين كه برابربانقشه هاي شهري ونقشه برداري ميباشدميخ كوبيده ميشود، باندازه طول زمين ( ضلع دوم ) ازميخ نبش ، جلوآممده انتهاي طول راميخ كوبي مي كنيم .

‏ضلع ديگرطول زمين رابامتركشي ازنقطه عرض تعيين كرده ، ازميخ چهارم به وسيله برداشت مترطول وعرض زمين راكنترل مي نماييم .

‏چنانچه خواسته باشيم كارهاي انجام شده رادقيقاً كنترل نماييم ازگوشه هاي ميخ كوبيده شده درزمين ، به وسيله مترفلزي چپ راست برداشته ( يعني اقطارچهارضلعي راكنترل مي نمايبم ، وقتي اقطارمساوي باشندحتماً گوشه هاقائمه 90 درجه مي باشند) .

‏1

‏2

‏چنانچه دراراضي ( منطقه ) خيابان كشي وياجدول –‏ بندي نشده باشدباميخهاي برخيابان نيزميتوان نقاط زمين ( گوشه رابرابرنقشه 2000 ) بدست آورد.

‏پياده كردن نقشه بدين روش ، براي زيربناهاي كم بوده ، وزماني كه زيربنازيادباشدپياده كردن نقشه به وسيله دوربين انجام ميشود.

‏پياده كردن نقشه بادوربين

‏دراراضي پس ازعمل نقشه برداري ، ابتدامحورخيابان هاميخ كوبي شده وسپس ميخ كوبي قطعات انجام مي گيرد. آنگاه نقشه زمي ن هاتهيه مي شود.

‏ميخ كوبي به وسيله ميخ هاي چوبي انجام مي گيرد. معمولاً وسط ميخ چوبي ميخ معمولي فلزي كوبيده مي شودتادقت عمل بيشتري صورت گيرد.

‏دوربين تئودوليت راروي سه پايه مستقرميسازيم . دوربين راطوري ترازكرده كه ازشاقول ديدگاني ميخ (‏ m ‏ ) رارؤيت نماييم .

‏درامتدادميخ زيردوربين ، ميخ ديگري كه ( بر ) زمين را، نشان ميدهدوجوددارد. وسط ميخ چوبي مذكوررانيزميخ فلزي ميكوبيم .

‏كمك نقشه بردارنوك ژالن راروي ميخ ( n ‏ ) ميگذارد، چنانچه ازشاقول استفاده شوددقت كاربيشترخواهدبود.

‏ازدوربين به نخ شاقول قراول روي كرده تاتاررتيكول برنخ شاقول منطبق شود. ابتدادوربين را( 00 ، 0 ) كرده سپس باقراول روي درمسير، نقاط مختلف راميخ كوبي مي نماييم . تانقاط پشت تاپشت به دست آيد. طول وياعرض زمين راروي محورپياده كردن دونبشس انتهاوابتداي بعدراميخ كوبي مي نماييم ( ميخهاي a ‏ و b ‏ )

تحقیق در مورد ساختمان سازي 50 ص تحقیق در مورد در مورد آجر تحقیق در مورد بتن خودمتراکم تحقیق در مورد بتن متراکم 18 ص