👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت در مورد انرژی باد و روشهای استفاده

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت در مورد انرژی باد و روشهای استفاده

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 71 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 

پاشا موثقی

نیلوفر شمس

محمد چگنی

(مربوط به درس کاربرد انرژی های تجدید پذیر)

استاد مربوطه: محمد امین آقا حسینی

اسفند 91

انرژی باد و روشهای استفاده

Please select a language

بنام خدا

In the name of god

english

farsi

انگلیسی

فارسی

خبرها در مورد انرژی های تجدید پذیر

کشور چین به دنبال بس ــ ط ظرفیت های خود در انرژی های تجدید پذیر و تطابق اهداف خود با هدف تعیین ش ـ ده دراتحادیه اروپا و تامین 20 درصد از ان ـ رژی تولیدی خود از انر ژ ی های تجدید پذیرتا سال 2020 است. ط ـ ب ـ ق گزارش روزنام ـ ه گ ـ اردین انگلستان و نایب رئیس ک ـ میته ملی توسعه کشور چین اظهار داشته ای ن کشور تا سال 2020 ظرفیت های بادی و خورشی ـ دی خود را افزایش داده و از م ـ رز اهداف تعیین شده کن ـ ون ـ ی خ ـ ود ب ـ رای آی ـ نده خواهد گذشت..ط ـ بق طرح های موجود هدف چین رسیدن به 30 گیگاو ات ظ ـ رفیت ب ـ ادی بوده ام ـ ا در هدف ترسیم شده ج ـ دید این عدد به 100 گیگا وات ارتقا یافته است. ظ ـ رفیت خ ـ ورشی ـ دی نیز حداق ـ ل سه ب ـ راب ـ ر ظرفیت تنظی ـ م شده کنون ـ ی که سه گیگاوات است ترسیم شده است.

وی در ادام ـ ه سخن ـ ان خ ـ ود اف ـ زود: کشور چی ـ ن در ح ـ ال ط ـ رح ریزی ه ـ ای لازم ب ـ رای ن ـ ی ـ ل ب ـ ه ای ن

هدف ت ـ وسعه ای است و پیش بینی می شود که حداقل به 18درصد از 20 درص ـ د تعیین شده خواهد رسید.

لازم ب ـ ه ذک ـ ر اس ـ ت در پایان س ـ ال 2007 ظرفیت خ ـ الص توربین های نصب شده بادی در این کشور به 6050 م ـ گ ـ اوات رسی ـ د و ح ـ تی از ه ـ دف ت ـ عیین ش ـ ده دولت ای ـ ن کش ـ ور ک ـ ه رسیدن ب ـ ه 5000 مگاوات تا پایان سال2010 بود تجاوز نمود.

میزان ظرفیت تولید برق از انواع انرژی های تجدید پذیر

پاورپوینت در مورد اهداف توسعه کشاورزی پایدار پاورپوینت در مورد انواع مطالعات پاورپوینت در مورد انواع ادبی پاورپوینت در مورد انرژی زمين گرمايی