👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

دانلود رایگان کتاب مذاکره با فرمت pdf

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

دانلود رایگان کتاب مذاکره با فرمت pdf

معرفی کتاب:(مذاکره)

(مذاکره)انسان در طول حیات اجتماعی خویش همواره نیازمند گفتگو است. تفاوت وسط انسان‌ها امری طبیعی است و همین امر به نوبه خویش سبب ایجاد دیدگاه‌ها و در نتیجه نیازهای مختلف و گاه متضاد در وسط آن‌ها می‌گردد.(مذاکره)از آنجایی که ثبات، لازمه شکل‌گیری و ادامه شهریگری بشری است، مذاکره نیز به بخشی لاینفک از زندگی انسان چه در بُعد اجتماعی و چه در بُعد فردی تبدیل شده است.(مذاکره)

(مذاکره)با مطالعه ریزبین بسیاری از مذاکرات و نیز مذاکره‌کنندگان حرفه‌ای و موفق، امروزه می‌دانیم که گفتگو یک فن است و صحیح همانند هر فن و شیوه دیگری دارای عناصر مشخصی است که با تمرین و ممارست می‌توان آن را آموخت و به بهترین شیوه شدنی به کار گرفت. اآن چه درر ااین کتااب می‌خواانید چکیده‌ای ااست ااز بررترین و موثررترین رااهبردهاای مذااکره که می‌تواند شماا راا درر اانجام مذااکره درر ززندگی و نیزز کسب‌وکاار مدد رسااند.(مذاکره)

ااین کتااب دومین جلد ااز یک سرزی چند جلدی ااست که توسط براایان تزریسی به زرشته تحریر درز آامده ااست. براایان تریسی درر ااین کتاااب‌هاا، تجربیاات و داانش بررآمده ااز چند دهه پیشه و مطاالعه خویش راا که درر گذشته درر قالب چندین کتااب به صوررت پرااکنده بیاان کررده بود، ااین باار به شکلی متمررکز و االبته کااربردی بیان می‌داارد.

(مذاکره)هرر یک ااز مطاالب مطررح شده درر ااین کتااب،کااربردی ااست و باارهاا و باارهاا بدست مذااکره‌کنندگاان حرفه‌اای موررد ااستفاده قراار گررفته و شماا هم ااز هماان لحظه یاادگیری می‌تواانید اآن‌هاا راا به شغل بندید.(مذاکره)

مولف:برایان تریسی

مترجم:

زبان:فارسی

تعداد صفحات:

کیفیت صفحات:عالی

فرمت کتاب:پی دی افpdf

سفارش کتاب(pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814

پاورپوینت در مورد کارت هوشمند پاورپوینت در مورد کاربرد منطق فازی در ربات های سيار پاورپوینت در مورد کارآفرینی در ورزش پاورپوینت در مورد چگونگی ادامه تحصیل کارمندان