👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

دانلود رایگان کتاب جنگل واژگون با فرمت pdf

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

دانلود رایگان کتاب جنگل واژگون با فرمت pdf

معرفی کتاب:(جنگل واژگون)

(جنگل واژگون)آانچه درر پی می‌آاید، گززیده‌ی یااددااشت‌هاای روزانه‌اای‌ست به‌تااریخ ۳۱ دساامبر ۱۹۱۷. ااین یاددااشت‌هاا درر شورویویِ لاانگ‌آایلند، به‌قلم دخترربچه‌اای به‌ناام کورین فون نوردهوفِن تاألیف شده ااست. کوررین دختررِ ساارا کیس مونتروس فون نوردهوفِن ــ واارثِ ساز و بررگ اارتوپدیِ مونتروس ــ بود که درر ۱۹۱۵ خودکشی کررد. پدررِ کورین، باارون اوتو فون نورردهوفِن، هنوزز زنده بود، یاا دست‌کم پاایین نقاابِ خااکستریِ تبعید هنوزز نفس می‌کشید. کوررین ااین فصل ااز یادداشت هاای روزاانه‌اش راا درر شبِ پیش ااز یاازدهمین ساالگردِ تولدش شروع کررد.(جنگل واژگون)

مولف:جی دی سلینجر

مترجم:بابک تبرایی ، سحر ساعی

زبان:فارسی

تعداد صفحات:

کیفیت صفحات:عالی

فرمت کتاب:پی دی افpdf

سفارش کتاب(pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814

دانلود رایگان کتاب تلخ کام با فرمت pdf دانلود رایگان کتاب درخت زیبای من با فرمت pdf دانلود رایگان کتاب تماما مخصوص با فرمت pdf پاورپوینت در مورد ” روان شناسی تربیتی ”