👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

بررسی تطبیقی با غسازی ایران در دوران ساسانی و اسلامی براساس توصی فهای بهشتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

بررسی تطبیقی با غسازی ایران در دوران ساسانی و اسلامی براساس توصی فهای بهشتی

باغ به مثابۀ تمثالی از بهشت، همواره در میان باورهای ایرانیان جایگاه مقدسی داشته است. برخلاف اندیشه های رایج

مبنی بر هویت و ساختار یکسان باغ ایرانی در طول تاریخ، شاخصه های اصلی باغ سازی در ادوار گوناگون بسیار متغیّر

بوده است. به نظر می رسد این تفاوت ها با تغییر آیین های دینی که تعاریف متفاوتی از بهشت آرمانی ارائه م یدهند،

نمود بارزتری یافته و مستلزم تأملی دقی قتر است. این پژوهش سعی بر این دارد تا ضمن بررسی مصادیقی از دوران

ساسانی و دستیابی به الگوی کلی باغ سازی در این مقطع، تغییرات صورت گرفته در آن را با ورود به دوران اسلامی

ارزیابی کند؛ همچنین با بررسی شاخصه های بهشت آرمانی و مبانی نظری مرتبط با این مقوله در ادیان زرتشت و

اسلام، حکمت دستیابی به این الگوها و دلایل تفاوت های کالبدی باغ های این دو دوره مشخص م یشود. در این

تحقیق، با استناد به آموزه های اوستا و قرآن و سایر منابع دینی، با روش تحقیق تفسیری تاریخی شاخصه های

مورد اشاره در توصیف باغ های بهشتی تبیین می شود؛ سپس با روش تطبیقی به بازبینی مبانی نظری باغ سازی

ایرانی در دوران ساسانی و اسلامی م یپردازیم تا امکان انطباق مؤلفه ها و عناصر باغ ایرانی با مبانی نظری فرهنگ

دینی )زرتشتی و اسلامی( فراهم شود. بررسی ها نشان می دهد صفات و مفاهیم نمادین مرتبط با باغ سازی، مبنایی

فرهنگی و صبغ های دینی دارد و ویژگ یهای خود را از صفات بهشت آرمانی مذهب و آیین حاکم بر جوامع م یگیرد

و همین تفاوت هاست که به ساختارها و الگوهای کالبدی متفاوت در هر برهه از زمان می انجامد. تمدن ایران در

دورۀ رواج و گسترش آیین های میترایی، مزدیسنا و زرتشتی با تفسیر ویژه از طبیعت به تقدیس آن م یپرداخت؛ اما

با ورود دین اسلام، احترام به طبیعت جای تقدیس آن را گرفت و به تبع آن، تغییرات کالبدی چشمگیری از منظر

برون گرایی درون گرایی، محوربندی، موقعیت قرارگیری، تعداد طبقات کوشک و... در باغ های ایرانی ب هوجود آمد.

بررسی ها حاکی از آن است که کوشک های ساسانی نسبت به اسلامی، بعد درون گرای قو یتری نسبت به طبیعت

پیرامونی داشته اند؛ با این حال، مرزبندی و تعریف حریمی مشخص برای باغ، با آغاز دورۀ اسلامی معنی و مفهوم

می یابد. با گذر از دوران ساسانی به اسلامی، محوربندی و تقسیمات کلی پلان باغ ها از تقسیمات دوتایی به الگوی

چهارباغ متحول و بر تعداد طبقات کوشک ها نیز افزوده شد.

پاورپوینت در مورد:تحقیق پاورپوینت در مورد:خودرو پاورپوینت در مورد:سخت افزار کامپیوتر دانلود رایگان کتاب جنگل واژگون با فرمت pdf