👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت در مورد:آيين اخلاق پرستاري در جمهوری اسلامی ايران

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت در مورد:آيين اخلاق پرستاري در جمهوری اسلامی ايران

آيين اخلاق پرستاري در جمهوری اسلامی ايران

مقدمه

ارزش ها

راهنماهاي اخلاقي

1- پرستار و جامعه

2-پرستار  و تعهد حرفه‌اي

3- پرستار و ارائه خدمات باليني

4- پرستار و همكاران تيم درماني

5- پرستار، آموزش و پژوهش

پرستار و جامعه

پرستار بايد:

1. در جهت ارتقاي سلامت جامعه، پيشگيري از بيماري ها، اعاده سلامت و کاهش درد و رنج، کوشش کند و آن را رسالت اصلي خود بداند.

2. مراقبت پرستاري را  صرفنظر از نژاد، مليت، مذهب، فرهنگ، جنس، سن، وضعيت اقتصادي-اجتماعي، مسائل سياسي، بيماري جسمي يا روحي-رواني يا هر عامل ديگري ارائه دهد و در جهت حذف بي عدالتي و نابرابري در جامعه بکوشد.

3. مراقبت هاي پرستاري را  با رعايت احترام به حقوق انساني و تا حد امكان با در نظر گرفتن ارزش ها، آداب و رسوم اجتماعي، فرهنگي و اعتقادات ديني مددجو/بيمار ارايه دهد.

4. به جامعه در زمينه هاي ارتقاي سلامتي و پيشگيري از بيماري ها آموزش دهد و اين را از مهم ترين مسووليت هاي خود بداند.  مراقبت پرستاري و آموزش استاندارد بايد متناسب با فرهنگ، باورها، ارزش‌ها و نيازهاي افراد ارايه شود.

5.  به چالش ها و مسايل اخلاقي در محيط جامعه و محيط کار که قداست حرفه پرستاري را مخدوش مي كند توجه و حساسيت داشته، در مواقع لازم راه حل و پاسخ مناسب را پيشنهاد دهد.

6.  ضمن همکاري و هماهنگي با ساير افراد، گروه ها و نهادهاي اجتماعي جهت برطرف کردن نيازهاي اجتماعي  و رفع مسايل اخلاقي مطرح در حيطه مراقبت هاي سلامت تلاش كند.

7.  به گروه ها و افراد آسيب پذير از قبيل کودکان، سالمندان، افراد دچار ناتواني  و معلوليت هاي جسمي، بيماران رواني و مانند آن ها توجه ويژه کند. 

8.  ضمن توجه به سلامت در سطح محلي، در راستاي حصول اهداف سلامت در سطح ملی و جهانی نيز تلاش و همکاري كند.

9. در بحران ها و حوادث طبيعي همچون جنگ، زلزله، سيل، همه گيري بيماري ها و مانند آن ها مسووليت ها و وظايف خود را‌ با درنظر گرفتن احتياطات لازم انجام دهد.

دین اسلام یا دین محمدی بررسی تطبیقی با غسازی ایران در دوران ساسانی و اسلامی براساس توصی فهای بهشتی اصول_معماری_پایدار_و_ساختمانهای_مدرن پاورپوینت در مورد:تحقیق