👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

تاثیر برنامه های مشاوره ای غنی سازی روابط زوجین بر تحکیم ازدواج: یک مطالعه مروری نقلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

تاثیر برنامه های مشاوره ای غنی سازی روابط زوجین بر تحکیم ازدواج: یک مطالعه مروری نقلی

فرمت فایل:ورد{فایل ویرایشی}تعدادصفحات:15 صفحه

چکیده ای از متن:

زمینه و اهداف: ازدواج مهمترین پیوندی است که بین دو فرد روی می دهد و سرآغاز شکل گیری کانون حمایتی-عاطفی است که در کیفیت زندگی افراد و نسل های بعدی نقشی مهم ایفا می کند. ازدواج در همه ی جوامع یک نهاد مهم شمرده می شود و زندگی زناشویی موفق تقریبأ برای هر کسی هدفی عمده و آرمانی به شمار می رود. مشاوره قبل از ازدواج با غنی سازی روابط زوجین می تواند منجر به بهبود روابط شود. با توجه به اهمیت مشاوره ی قبل از ازدواج، هدف از این مطالعه مروری، بررسی مطالعات انجام شده در زمینه تاثیر برنامه های مشاوره ای غنی سازی روابط زوجین بر تحکیم ازدواج می باشد.

روش کار: مقاله حاضر یک مطالعه مروری نقلی است که با استفاده از مقالات تحقیقاتی از طریق کلمات کلیدی مرتبط باجستجوی پیشرفته در Pubmed, Google scholar ، Springer Science Direct, ،Web of Sciences و SID بین سال های 1996 تا 2013 انجام شد.

یافته ها: مرور مقالات منجربه سازماندهی یافته ها در سه طبقه اصلی در خصوص تأثیر مشاوره بر موفقیت در ازدواج گردید. یافته ها نشان داد که مشاوره قبل از ازدواج از طریق ارتقاء مهارت های زندگی، آشنایی با ملاکهای انتخاب همسر و بستر سازی برای پذیرش نقش جنسی در زندگی مشترک می تواند به عنوان یکی از مولفه های مهم در ازدواج موفق در نظر گرفته شود.

استنتاج: نتیجه کلی این که مشاوره قبل از ازدواج کمک می کند که انسانها با شناخت خود و شریک جنسی آینده ، شفاف ساختن انتظارات خود از یکدیگر، ارتقاء مهارت حل مسئله و آگاه شدن از خصوصیات سازگار و ناسازگار در دوره قبل از ازدواج روابطشان را بهبود بخشند. لذا پیشنهاد می گردد با توجه به سیاستهای حاکم بر کشور در خصوص اهميّت مقوله جمعيّت در اقتدار ملّي؛ و به منظور ثبات و تحکیم بنیان خانواده ها و حفظ و تداوم کیفیت خدمات ارائه شده به زوجین در شرف ازدواج ،بسته های آموزشی و مشاوره ای بومی شده متناسب بانیازهای زوجین ایرانی و بر مبنای فرهنگ ، باورها و قوانین حاکم بر کشور طراحی نمود.

دانلود پاورپوینت آداب پوشش و آراستگی درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم دوره اول متوسطه دانلود پاورپوینت درس مطالعه و یادگیری تفکر و سبک زندگی پایه هفتم دوره اول متوسطه دانلود پاورپوینت ستون دین درس دهم پیام های آسمان پایه هفتم دوره اول متوسطه دانلود پاورپوینت درس به سوی پاکی پیام های آسمان پایه هفتم دوره اول متوسطه