👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

دانلود رایگان کتاب جستارهایی در باب عشق با فرمت pdf

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

دانلود رایگان کتاب جستارهایی در باب عشق با فرمت pdf

معرفی کتاب:(جستارهایی در باب عشق)

کتااب(جستارهایی در باب عشق)نشانه بررجسته و شنااخته شده‌ی اآلن دوبااتن ااست که باا نگااهی فلسفی سوژه عشق راا ااز زوایای مختلف بااره ررسیدگی قراار می‌دهد.(جستارهایی در باب عشق)

ماجرای کتاب(جستارهایی در باب عشق) (Essays In Love) در ارتباط با زن و مردی است که به طور اتفاقی در پروازی کناره هم پیمان می‌گیرند و پس از اینکه گفت‌و‌گویی کاملا عادی وسط آن‌ها شکل می‌گیرد، بیشتر به هم توجه می‌کنند و بعد از فرجام پرواز نیز تصمیم می‌گیرند همدیگر را ملاقات کنند.(جستارهایی در باب عشق)

(جستارهایی در باب عشق)در ادامه این دو تن اغلب با هم آشنا می‌شوند، کوشش می‌کنند همدیگر را تحت‌ کارایی قرار دهند و کارهایی برای هم سپریدن دهند. ررفته ررفته عااشق می‌شوند و ساایر جنبه‌هاای ااین رابطه خویش راا نمایان می‌کند. دررگیری‌هاا و فرااز و نشیب‌هاایی راا تجربه می‌کنند و… آالن دوباتن (Alain de Botton) نیزز درر ااین گذررگاه ااز اابتدا همه‌ی ررفتارهاا، ااحساسات، وااکنش‌هاا و هرر آنچه را که در یک رابطه عاشقانه مهم و قابل پروا باشد ذیل نظر می‌گیرد و به بررسی آن می‌پردازد.(جستارهایی در باب عشق)

دوباتن در کتاب جستارهایی در باب عشق با کاربرد از نظرات ارسطو، سارتر، ویتگنشتاین و گروچو مارکس، سرگذشت عاشقانه‌ای بسیار خلاقانه و پر جزئیات خلق کرده که از دریچه‌ی فرزانش باره پرداخت قرار گرفته است.(جستارهایی در باب عشق)

کتاب(جستارهایی در باب عشق)به شما در اخذ تصمیم‌های صحیح و بازدارندگی از اشتباهات احتمالی در یک رابطه‌ی عاطفی زیاد کمک می‌کند، خواستن آن را از دست ندهید.(جستارهایی در باب عشق)

در بخشی از کتاب جستارهایی درباره عشق می‌خوانیم:

(جستارهایی در باب عشق)وقتى از موضع عشق یک‌ سویه به کسى (یک فرشته) نگاه مى‌کنیم و در باره لذت‌هایى خیاال‌پردازى مى‌نمااییم که ااز بودن باا ااو درر بهشت شدنی ااست اارزانى ماا نشود، آان وقت ناخودآگاه مستعد آان هستیم االی یک خطر بزرگ راا نادیده بگیریم. ااینکه اگر ااو هم به عشق‌ماان جوااب مثبت بدهد، ممکن ااست زیااد زود جذابیتش برااى ماا رنگ بباازد. ماا به ااین علت عااشق مى‌شویم که مشتااقیم به به ااتفاق کسى که به ااندازه بدى‌هااى خودماان خوب و اایده‌آل ااست ااز تبااهی خودماان بگرریززیم. خب، اما اگر این فرد روزى برگردد و به عشق ما پاسخ مثبت بدهد، آن وقت چه؟ تنها مى‌توانیم شوک‌زده شویم. در این چهره آن موجود الهى، آن طور که ما امید داشتیم چگونه مى‌تواند این قدر بد سلیقه باشد که فردى مثل ما را برادر داشته باشد؟ اگر براى عاشق شدن، باید ایمان داشته باشیم که معشوق به طریقى از ما برتر است، وقتى که عشق‌مان پاسخ مثبت بگیرد، آیا با یک تناقض تلخ و ظالمانه روبه‌رو نمى‌شویم؟ اگر او واقعا این قدر شگفت‌انگیز است، چطور مى‌تواند فردى مشابه من را اخ داشته باشد؟(جستارهایی در باب عشق)

2(جستارهایی در باب عشق) براى دانشجویان روان‌شناسى عشق هیچ زمانى غنى‌تر از حال و هوا و گیجى بامداد روز بعد از رویداد هستی ندارد. ااما کلوئه درر مقاایسه باا گیجى زماان بیداار شدن ااز خوااب کاارهااى مهم‌ترى دااشت. ااو به حماام مجااور ااتاق خواب ررفته بود تاا موهاایش راا بشورد و من ااز صداای تصاادف آب بر روى کااشى‌هااى گرماابه بیداار شدم. درر تخت مااندم، و خودم راا درر وسط هیئت و راایحه به جااى ماانده‌ى ااو درر ملحفه‌هاا غرق کردم. صبح شنبه بود و پررتوهااى بى‌ررمق خورشید مااه دساامبر ااز پشت پرده‌هاا به دررون ااطاق مى‌تاابیدند. این براى من یک امتیاز بود که در حریم و منزل او به خود پیچیده بودم و به چیزهایى نگاه مى‌کردم که زندگى روزانه‌ى او را پر مى‌کند، به دیوارهایى که هر روزه رو به آن‌ها از خواب بلند مى‌شود، به ساعت شماطه‌دارش، به بسته آسپرین، و به ساعت مچى و گوشواره‌هایش که برر روى پااتختى نماایاان بود. عشق من درر قاالب شیفتگى به چیززهااى متعلق به کلوئه تجلى یاافته بود. شیفتگى به نشاانه‌هااى ماادى یک ززندگى که هنوزز مى‌باایست به طور کاامل اآن راا کشف مى‌کردم. ااما به عقیده مى‌رسید بى‌نهایت غنى است، و سرشار از شگفتى‌ها، زیرا موجودى خارق‌العاده کل روزه آن‌ها را لمس مى‌کرد.(جستارهایی در باب عشق)در یک گوشه اطاق یک رادیوى زرد درخشان پیمان داشت، یک پوستر از نقاشى‌هاى ماتیس که بر یک صندلى تکیه داشت. لباس‌هاى دیشب‌اش که در کمد کم و بیش آینه آویزان بودند. یک ستون کتاب‌هاى جلدِ نرم که بالاى گنجه روى هم چیده شده بودند و کمى آن طرف‌تر کلیدها و کیف دستى، یک بطرى آب معدنى و گوپى فیل عروسکى بر روى کشویى جاى داشتند. با نوعى شیفتگى خاص، نسبت به هر چیزى که از آن او بود عاشق شده بودم. همه‌ى آن‌ها مسحور کننده، برازنده، و متفاوت از همه‌ى چیزهایى بودند که کس مى‌توانست به شکل عادى در فروشگاه‌ها خریدارى کند.(جستارهایی در باب عشق)

فهرست مطالب

(جستارهایی در باب عشق)

1. تقدیرگرایى در عشق

2. بت‌سازى

3. معناى پنهانِ اغواگرى

4. اصالت

5. ذهن و جسم

6. مارکسیسم

7. نت‌هاى ناکوک

8. عشق یا لیبرالیسم

9. زیبایى

10. عشق گویا

11. در او چه مى‌بینید؟

12. شک و ایمان

13. صمیمیت

14. تأیید من

15. دمدمى مزاجىِ دل

16. هراس از شادى

17. انقباض‌ها

18. تروریسم عاشقانه

19. فراسوى نیک و بد

20. تقدیرگرایى روانى

21. خودکشى

22. عقده‌ى مسیح

23. حذف کردن

24. درس‌هاى عشق

(جستارهایی در باب عشق)

مولف:آلن دوباتن، محمدرضا اخلاقی منش

مترجم:

زبان:فارسی

تعداد صفحات:

کیفیت صفحات:عالی

فرمت کتاب:پی دی افpdf

سفارش کتاب(pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814

پاورپوینت ايمني در ساختمان پاورپوینت روشهای استریلیزاسیون پاورپوینت استانداردهاى سازمان ايمنى و بهداشت شغلى (OSHA) پاورپوینت تاسيسات بازيافت مواد