👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

اضطراب از منظر قرآن کریم

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

اضطراب از منظر قرآن کریم

اضطراب يكي از مشكلات رايج بشر امروزي است. اضطراب يكي از آلام رواني است كه با احساس ناخوشايند و مبهمي از رنج و هراس، انتظاراتي تلخ و همچنين با عكس العمل هاي فيزيولوژيك مانند تعريق، تپش قلب، خشكي دهان، لرزش اندام ها و بي قراري همراه است.

انسان طبیعت معماری ارگونومی ارامش بدن ابزارهای معماری سازمانی