👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت گزارش کار معدنی 1 سدیم تیو سولفات

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت گزارش کار معدنی 1 سدیم تیو سولفات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

1

‏ به نام خدا

‏گزارش کار آزمایشگاه شیمی معدنی1

‏نام آزمایشگرها‏: مصطفی زمانی-‏ مجتبی رستمی-‏ تارا‏ مساح نیا-‏ مهدیه کهنسال

‏استاد: خانم دکتر صیادی

‏کارشناس: خانم میرزایی

‏تاریخ آزمایش‏ ‏:‏15‏/‏7‏/138‏8‏

2

‏مقدمه:

‏سدیم سولفیت

Sodium sulfite

‏نام IUPAC

Sodium sulfite

‏رنگ ظاهری

‏سفید

‏نام های دیگر

Sodiumsulphite

Hypoclear(photography)

E221

‏چگالی

2.633 g/cm³

(heptahydrate)

1.561 g/cm³

‏فرمول شیمیایی

Na2SO3

‏دمای ذوب

‎251.8°C (525 K)

‏جرم مولی

‎ 126.0418 g/mol

‏محلول در آب

67.8 g/100 ml (18°C)

‏ساختار مولکول

hexagonal(anhydrous)

monoclinic(heptahydrate)

‏تمامی داده‌ها مربوط به ‏شرایط استاندارد‏در  °C‏۲۵ ‏و  kPa‏۱۰۰ ‏است، مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.

‏سدیم تیوسولفات:

‏ت‏ی‏وسولفات‏ سد‏ی‏م‏ نمک اس‏ی‏د‏ ت‏ی‏و‏ سولفور‏ی‏ک‏ م‏ی‏ باشد که ا‏ی‏ن‏ اس‏ی‏د‏ بر خلاف نمک ها‏ی‏ش‏ بس‏ی‏ار‏ ناپا‏ی‏دار‏ است. اگر به محلول ت‏ی‏وسولفات‏ سد‏ی‏م‏ محلول ‏ی‏ک‏ اس‏ی‏د‏ قو‏ی‏ مثل اس‏ی‏د‏ کلر‏ی‏در‏ی‏ک‏ افزوده شود پس از اندک مدت‏ی‏ گوگرد رسوب نموده و محلول شد‏ی‏دا‏ بو‏ی‏ ان‏ی‏در‏ی‏د‏ سولفورو م‏ی‏ دهد.

‏ت‏ی‏وسولفات‏ سد‏ی‏م‏ به اسان‏ی‏ کلر را اح‏ی‏ا‏ م‏ی‏ نما‏ی‏د‏.

‏ Na2S2O3+H2O+Cl2 Na2SO4+HCl+S

‏ ‏اگر‏ مقدار کلر ز‏ی‏اد‏ باشد عدد اکسا‏ی‏ش‏ گوگرد از 2- به 6+ م‏ی‏ رسد.

Na2S2O3+5H2O+4Cl2 2NaHSO4+8HCl

‏در‏ عکاس‏ی‏ سد‏ی‏م‏ ت‏ی‏وسولفات‏ به عنوان دارو‏ی‏ ثبوت مصرف م‏ی‏ گردد. ز‏ی‏را‏ ت‏ی‏وسولفات‏ بر هالوژن ها‏ی‏ نقره اثر کرده و به اسان‏ی‏ انها را حل م‏ی‏ نما‏ی‏د‏ ول‏ی‏ بر خود نقره ب‏ی‏ اثر است.

AgCl+2 Na2S2O3 Na3 [Ag (S2O3)2] +NaCl

3

‏در‏ ش‏ی‏م‏ی‏ تجز‏ی‏ه‏ واکنش ب‏ی‏ن‏ ت‏ی‏وسولفات‏ و ‏ی‏د‏ اساس سنجش ها‏ی‏ ‏ی‏دومتر‏ی‏ م‏ی‏ باشد.‏برا‏ی‏ ته‏ی‏ه‏ نمک ت‏ی‏وسولفات‏ م‏ی‏ توان از سولف‏ی‏ت‏ سد‏ی‏م‏ و گل گوگرد استفاده نمود. اگر سولف‏ی‏ت‏ سد‏ی‏م‏ در دسترس نباشد م‏ی‏ توان ان را از اثر گاز SO2‏ بر کربنات سد‏ی‏م‏ بدست اورد. گاز SO2‏ از اثر اس‏ی‏د‏ سولفور‏ی‏ک‏ غل‏ی‏ظ‏ بر پودر مس ته‏ی‏ه‏ م‏ی‏ گردد.‏می توان با دستگاهی به شکل زیر نیز سولفیت سدیم را تهیه کرد ‏سرعت خروج گاز SO2‏ را م‏ی‏ توان توسط شعله و م‏ی‏زان‏ اس‏ی‏د‏ سولفور‏ی‏ک‏ غل‏ی‏ظ‏ کنترل نمود.

‏تیو سولفات مصارف دارویی نیز دارد ‏به طوری که‏ معمولا همراه‌ سديم‌نيتريت‌ در مسموميت‌ با ‏سيانيد‏ یا آرسنیک ‏مصرف‏ ‏‌می شود. بدين‌ ترتيب‌ که‌ يون‌ سيانيد تبديل‌شده‌ به‌ ‏سيانومتهموگلوبين‌ را به‌تيوسيانات‌ تبديل‌ می کند. همچنين‌ احتمالا با ‏ايجاد کمپلکس‌ غير سمی با سيس‌ پلاتين‌(سيس‌پلاتين‌ ـ تيوسولفات‌) از ‏رسيدن‌مقادير زياد سيس‌ پلاتين‌ به کليه‌هاجلوگيری به‏ عمل می آورد‏.‏ ‏همچنین علاوه بر آن اثر ضد قارچی نیز دارد این اثر ممکن است ناشی از آزاد ‏سازی آهسته سولفورو کلوئید باشد این دارو پس از تزریق وریدی در مایع خارجی سلولی منتشر شده و به صورت تغییر نیافته از ادرار دفع می شود‏.

پاورپوینت در مورد کنترل مالی پاورپوینت در مورد نکات مهم در مورد شاخصهای سلامت پاورپوینت در مورد ملاحظات دندانپزشکی در بیماران سیستمیک پاورپوینت در مورد مشخصه های بارز دستورالعمل نحوه تفکیک ارزشیابی از حوزه آموزش