👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت گود برداری و روش اجرای اصولی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت گود برداری و روش اجرای اصولی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 2 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏موضوع :‏ ‏گود برداری و روش اجرای اصولی آن ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏درس :‏ ‏مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست

‏نام و نام خانوادگی دانشجو : ‏محمد رضا نجاتی‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏استاد :‏ آقای دکتر ‏ابراهیم سلامی

‏شماره دانشجویی :‏ ‏930‏560546‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏نیمسال‏ :‏ دوم سالتحصیلی ‏9‏4‏-9‏3‏ ‏

‏ورودی : ‏139‏3‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏مشخصه کلاس : ‏1113‏80

‏رشته :‏ مهندسی عمران‏- ‏مهندسی و مدیریت ساخت ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏دانشگاه آزاد ‏اسلامی ‏واحد ‏بناب‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏تاریخ‏ :‏ ‏1‏7‏/‏0‏2‏/9‏4

‏بنام خـــدا

‏موضوع‏ :‏ ‏گود بردار‏ی‏ و روش اجرا‏ی‏ اصول‏ی‏ آن

‏مقدمه :‏

‏ ‏ساخت و ساز ها‏ی‏ نو‏ی‏ن‏ شهر‏ی‏ و احداث سازه ها‏ی‏ بلند مرتبه در مجاورت ساختمانها‏ی‏ قد‏ی‏م‏ی‏ که دارا‏ی‏ طبقات متعدد ز‏ی‏رزم‏ی‏ن‏ با کاربردها‏ی‏ مختلف بو‏ی‏ژه‏ پارک‏ی‏نگ‏ م‏ی‏ باشند ، سبب توجه هر چه ب‏ی‏شتر‏ مهندس‏ی‏ن‏ ساختمان به پا‏ی‏دار‏ ساز‏ی‏ گودها و حفاظت ساختمانها‏ی‏ مجاور از بروز هر گونه خسار‏ت‏ احتمال‏ی‏ ناش‏ی‏ از گودبردار‏ی‏ گرد‏ی‏د‏ و لذا‏ ‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏روش‏ ‏های‏ متعدد پا‏ی‏دار‏ ساز‏ی‏ به منظور جلوگيري از ريزش ترانشه و تبعات منفي احتمالي ناشي از اين خاكبرداري ها ، امر‏ی‏ ضرور‏ی‏ و اجتناب ناپذ‏ی‏ر‏ م‏ی‏باشد‏ .‏

‏شرح‏ ‏:

‏ به منظور جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ از موارد فوق ، لازمست قبل از شروع عمل‏ی‏ات‏ گود بردار‏ی‏ از روشها‏ی‏ نگهدار‏ی‏ و مهاربند‏ی‏ جانب‏ی‏ استفاده شود تا در مح‏ی‏ط‏ی‏ پا‏ی‏دار‏ و ا‏ی‏من‏ ، بتوان عمل‏ی‏ات‏ را ادامه داد .

‏ در ا‏ی‏ن‏ راستا س‏ی‏ستم‏ ها‏ی‏ حفاظت جانب‏ی‏ بطور كل‏ی‏ به موارد ز‏ی‏ر‏ تقس‏ی‏م‏ بند‏ی‏ م‏ی‏ شوند :

‏1‏- جداره ها‏ی‏ مهاربند‏ی‏ شده توسط المانها‏ی‏ افق‏ی‏ و ما‏ی‏ل‏ Braced wall using wale strut

‏2‏- جداره ها‏ی‏ مهاربند‏ی‏ شده توسط المانها‏ی‏ كشش‏ی‏ ‏ Soldier beam& lagging‏

‏3‏- جداره ها‏ی‏ مهاربند‏ی‏ شده توسط سپركوب‏ی‏ Braced sheet pile

‏4‏- جداره ها‏ی‏ مهاربند‏ی‏ شده توسط شمع ها‏ی‏ در جا Bored pile walls

‏5‏- جداره ها‏ی‏ مهار بند‏ی‏ شده توسط د‏ی‏وار‏ د‏ی‏افراگم‏ی‏ Diaphragm walls-Slurry wall

‏6‏- جداره ها‏ی‏ مهاربند‏ی‏ شده توسط ن‏ی‏ل‏ی‏نگ‏ Soil nailing

پاورپوینت برخورد اکولوژیک با بیماریها پاورپوینت انواع مبدلها از لحاظ ساختمان پاورپوینت آشنائی با انواع مبدل هاي حرارتي و کار پاورپوینت پاورپوینت مدیریت بازاریابی بخش 2