👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

شيوه تنظيم و تأليف پايان نامه״

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

شيوه تنظيم و تأليف پايان نامه״

فرمت فایل:ورد{فایل ویرایشی}تعداد صفحات:11صفحه

چکیده ای از متن:

الف _ شيوه تنظيم و ترتيب قرار گرفتن اجزاي پايان نامه

موارد ذيل عيناً به ترتيب در پايان¬نامه قرار مي¬گيرد

●صفحه بسم ا... الرحمن الرحيم . (بنا به سليقه دانشجو انتخاب و در ابتداي پايان¬نامه ارايه مي-شود )

●صفحه عنوان : مطابق پيوست شماره يك مي¬باشد. توجه نماييد كه مندرجات صفحه عنوان عيناً مطابق جلد پايان¬نامه مي¬باشد. ضمناً لازم است صفحه عنوان به زبان انگليسي هم در پشت جلد و هم در آخرين صفحه پايان¬نامه درج گردد.

● صفحه تعهدنامه : مطابق متن ضميمه تايپ و پس از امضاء تمامي نسخه¬ها بعد از صفحه عنوان قرار مي¬¬گيرد. يك نسخه نيز ضميمه مدارك تسويه حساب مي¬گردد.

● پيشگفتار (اختياري): شامل هدف نويسنده از تحقيق، مختصري از سوابق تحقيق ، دشواري¬هاي تحقيق و گسترة كلي آن و همچنين سپاسگزاري از افراد يا مؤسسات و نهادهايي مي¬باشد كه نويسنده مرهون راهنمايي و ياري آنان است.

● چكيده فارسي : شامل بيان كوتاه و موجز مسئلة تحقيق، اهداف و فرضيات، توصيف مختصر روشها و شيوه¬هاي گردآوري داده¬ها، خلاصه¬اي از يافته¬ها و نتايج حاصل شده كه حداكثر در 300 كلمه تهيه مي¬شود. چكيده فاقد هر گونه تصوير، شكل، منبع و فرمول مي¬باشد. ضروري است كه در انتهاي چكيده كليد واژه¬هاي تحقيق درج گردد. چكيده به زبان انگليسي نيز در انتهاي پايان¬نامه و پس از صفحه عنوان انگليسي ، درج مي¬گردد.

● فهرست مطالب : شامل عناوين اصلي و فرعي فصل¬ها ، عناوين پيوست¬ها و عنوان كتاب¬نامه

● فهرست جداول: در اين فهرست شماره جدول، عنوان جدول و شماره صفحه¬اي كه جدول در آن درج شده است ذكر مي¬شود.

● فهرست شكل¬ها: (اعم از تصوير، نمودار و نقشه) ، نظير فهرست جداول ، تنظيم مي¬شود.

● فهرست علائم و اختصارات: (در صورت ضرورت)

● متن اصلي : متن اصلي شامل مقدمه، فصل¬هاي اصلي (يافته¬ها و بحث) و نتيجه¬گيري مي¬باشد كه نبايد حداكثر از 150 صفحه تجاوز نمايد .(حداکثر تا 200 صفحه در صورتی که 50 صفحه پیوست به عنوان ضمائم پایان¬نامه باشد مانعی ندارد. )

الگوی تهیه مقالات به انگلیسی و فارسی درس‌نامه اصول ارتباطات و مخاطب شناسی راهنماي نگارش پايان نامه های کارشناسی ارشد دانلود پاورپوینت شکست نور فصل پانزدهم علوم پایه هشتم