👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

طرح درس ریاضیات اول ابتدایی طرح درس سالانه

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

طرح درس ریاضیات اول ابتدایی طرح درس سالانه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 29 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

1

‏زنگ اول

‏زنگ دوم

‏زنگ سوم

‏زنگ چهارم

‏زنگ پنجم

‏شنبه

‏قرآن

‏ریاضی

‏فارسی

‏فارسی

‏هنر

‏یکشنبه

‏فارسی

‏فارسی

‏علوم

‏ریاضی

‏ورزش

‏دوشنبه

‏ریاضی

‏فارسی

‏فارسی

‏هنر

‏علوم

‏سه شنبه

‏فارسی

‏ریاضی

‏فارسی

‏فارسی

‏ورزش

‏چهارشنبه

‏ریاضی

‏علوم

‏فارسی

‏فارسی

‏-

2

‏فعالیت های تکلمیلی

‏(توسط والدین در منزل)

‏روش ارزش یابی پیش نهادی

‏وسایل کمک آموزشی

‏هدف کلی هر جلسه

‏موضوع و عنوان درس

‏تم

‏جلسه

‏آزمون عملکردی

‏لوحه ریاضی / تخته / مداد‏های ‏ رنگی

‏چپ ،‏ ‏راست‏ ‏،‏ ‏با‏لا‏ ،پایين،‏ ‏قبل وبعد اشكال ساده هندسی

‏رزق وروزی‏

‏ص1

‏یک

‏1

‏از فرزند خود بخواهید تا اشیای مثل هم، مانند قاشق، بشقاب، لیوان و ... را بشمارند که تعداد آنها از 5 تا کمتر باشد.

‏آزمون عملکردی

‏لوحه ریاضی / تخته / چینه یا مدادهای رنگی

‏شمارش اعداد‏ 1‏تا5،‏ ‏بكارگيری مفهوم شمارش در محيط پيرامونی

‏ص2

‏یک

‏2

‏از فرزند خود بخواهید چیزهایی را در اطراف خود به شما نشاندهد که مثل شکلهای باال هستند.

‏آزمون عملکردی

‏تخته / چینه یا مدادهای رنگی‏ /خمیر بازی

‏شمارش اعدادتا5،آشنایی بااشكال هندسی،درك تفاوت ها و‏ ‏شباهتهای اشكال هندسی

‏ص3

‏یک

‏3

‏ّ توجه فرزند خود را به الگوهایی جلب کنید که در اطراف وجود دارد؛ برای مثال، ّ طرح دور فرش یک الگوی مشخص دارد.

‏آزمون عملکردی

‏تخته / مداد رنگی

‏توانایی كپی برداری از یك الگوی ارائه شده،توانایی ساخت الگوهای‏ ‏متناظرباالگو های داده شده،‏درك الگوهای پيرامونی وبيان آنها‏ ‏كشيدن الگو های متفاوت

‏ص4

‏یک

‏4

‏از فرزند خود بخواهید الگوی شکلها را با شمردن و استفاده از عددهای 1 و 2 بیان کند.

‏آزمون عملکردی

‏تخته / چینه های رنگی /

‏ت‏شخيص د‏سته هایی كه دارای الگو هستندیا‏ ‏نه.بيان‏ این كه چرا‏یك دسته تشكيل الگو می دهند ‏دیگری نه

‏ص5

‏یک

‏5

‏از فرزند خود بخواهید در موقعیتهای زندگی روزمر‏ّه ‏از شمارش استفاده کند و تعداد را سریع بگوید.

‏آزمون عملکردی

‏چینه / تخته

‏استفاده از انگشتان دست برای ارائه نمایش های مختلف یك مفهوم ،برقراری ارتباط بين نمایش های مختلف یك مفهوم ،تشخيص الگو وادامه دادن آن ،برقراری ارتباط بين ادراك كالمی-تصویری ‏–‏دست‏

‏ص6 و7

‏یک

‏6

4

‏خمیر بازی به دستورزی و توانایی حرکت انگشتان دست فرزند شما کمک میکند.

‏ورزی‏

‏آزمون عملکردی

‏مرور با استفاده از دیتا

‏مرور تم و ارزیابی‏ ‏از‏ ‏مطالب‏ ‏آموخته‏ ‏شده

‏یک

‏7

‏در زندگی روزمرّه‏ موارد زیادی هست که بدون شمردن میتوان دستههای با تعداد مساوی را پیدا کرد؛ برای مثال، کنار هر قاشق یک چنگال است.

‏آزمون عملکردی

‏لوحه ریاضی / تخته / مدادهای رنگی/ گچ رنگی

‏برقراری تناظر یك به یك ،بكارگيری مفهوم تناظردرمحيط پيرامونی بااستفاده از اشيا در دسترس

‏امنيت در قالب خارج شدن از خانه وورود به خيابان

‏ص8و9

‏دو

‏8

‏فرزند شما باید تعداد اشیای دستههای کمتر از 4 تا را بدون شمردن بگوید.

‏آزمون عملکردی

‏لوحه ریاضی / تخته / مدادهای رنگی/ گچ رنگی‏

‏ چینه های رنگی

‏ب‏يان اشيا كمتر از 1بدون شمارش ،درك كاردیناليتی یك مجموعه ،ادامه دادن الگو.

‏ص10

‏دو

‏9

‏از فرزند خود بخواهید تعداد اشیای یک دستهی کمتر از 4 تا را با انگشتان خود به صورتهای مختلف نشان دهد.

‏آزمون عملکردی

‏لوحه ریاضی / تخته / مدادهای رنگی/ گچ رنگی/‏

‏چینه های رنگی

‏ن‏مایش كاردیناليتی اشيا باانگشتان دست،درك عملی جهت های راست وچپ،برقراری ارتباط نمایش های یك مفهوم ، برقراری ارتباط بين ادراك كالمی-تصویری ‏–‏دست‏ ‏ورزی

‏ص11

‏دو

‏10

‏اگر فرزند شما تعداد مهرههای یک دسته تا ٤چیز را گفت یک مهره اضافه کنید و بپرسید حاال چند تاست.

‏آزمون عملکردی

‏لوحه ریاضی / تخته / مدادهای رنگی/ گچ رنگی

‏چینه های رنگی

‏آشنایی بامفهوم اوليه جمع،تقویت شمارش بدون شمارش ،آشنایی باواژه اضافه كردن واستفاده از آن دریك مفهوم ریاضی ،ادامه دادن الگو

‏ص12

‏دو

طرح درس سالانه بنویسیم پایه پنجم ابتدایی طرح درس سالانه تاریخ پایه پنجم ابتدایی طرح درس سالانه ـــ ریاضی پنجم طرح درس روزانه ورزش اول ابتدایی