👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

طرح درس سالانه علوم پنجم

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

طرح درس سالانه علوم پنجم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 3 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏طراحی آموزشی درس علوم پایه ی پنجم‏ ابتدایی

‏باسمه تعالی

‏اداره کل آموزش وپرورش استان گلستان

‏مدیریت آموزش وپرورش شهرستان گنبدکاوس

‏مجتمع آموزشی وپرورشی ‏...................

‏نام ونام خانوادگی مجری: ‏ ‏ ‏ ‏ آموزشگاه: ‏ ‏ ‏ پایه ی ‏س

‏پنجم‏م اب‏ت‏دایی ‏ ‏ درس علوم ‏فصل : ‏پنج‏ ‏(‏ ‏محیط ومساحت‏ ‏) ‏درس‏ ‏:‏ تغییرات مواد‏ ‏ ‏ ‏ ‏ صفحه ی :‏ ‏85‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ تعداددانش آموزان: ‏ ‏30‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ تعدادگروه ها:‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ اجرا:‏ ‏45‏ ‏ دقیقه ‏ ‏ ‏ ‏تاریخ:

‏اهداف

‏الف) هدف کلّی:‏آشنایی با تغییرات مواد

‏ب) اهداف جزئی:

‏1‏-‏ حیطه ی شناختی:‏ خودت ماده را نام ببرد

‏2- حیطه ی مهارتی‏:تغییرات فیزیکی را از تغییرات شیمیایی جدا کند.

‏3- حیطه ی نگرشی‏:نسبت به تغییرات مواد علاقه مند شو‏د .

‏ج‏) اهداف ‏رفتار‏ی:

‏1‏- حیطه ی شناختی:انواع تغییرات مواد را نام ببرد،در حداقل زمان تغییر فیزیکی و شیمیایی را تعریف کند‏.

‏2- حیطه ی مهارتی:‏ تغییرات فیزیکی و شیمیایی را که به طور روزمره با آنها سروکار دارد را آنهم تشخیص ‏بدهد.هن‏گا‏م آزمایش تغییرات فیزیکی را از شیمیایی تشخیص دهد

‏3- حیطه ی نگرشی:‏ به تغییرات موجود در محیط زیست علاقه نشان دهد‏.

‏ابزار

‏وسلیل لازم‏:کتاب ،تخته،تصاویر مختلف در ارتباط با تغییرات ،شمع،یخ،نان کپک زده و ‌..

‏روش تدریس

‏کاوش گری

‏رویکرد حاکم

‏رویکردفطرت گرایی تو‏حیدی برمبنای نظریه ی ساخت گرایی‏(حل مسئله)

‏تعیین موقعیت

‏30 نفردانش آموز پسرکلاس پنج‏م ابتدایی روستایی که اغلب پیش نیازهای مربوط به فصل مواد‏ا درکلاس چهارم ‏ ‏می دانند.

‏الگو‏ی هدف ‏گذاری‏(‏ ‏اهداف تف‏ض‏یلی‏ ‏)‏:‏ ‏ریاضیات پایه ی ‏س‏وّم ابتدایی

‏ ‏عرصه ها

‏عناصر

‏در‏رابطه با خود(خویشتن)

‏دررابطه باخلق(سایرانسان ها)

‏دررابطه با ‏خلقت(طبیعت)

‏دررابطه با خدا

‏تفکّروتعقّل

‏- ‏تفکّرواندیشیدن د‏رمورداین که خودش چگونه توانایی ،‏برای ‏انجام تغییرلت فیزیکی و شیمیایی را ‏دارد.

‏- ‏تفکّرواندیشیدن در‏ ‏مو‏رد این که دوستانش چگونه توانایی ‏،‏ ‏برای‏ انجام تغییرات شیمیایی و فیزیکی را‏ ‏دارند.

‏- تفکّرواندیشیدن درمورداین که ‏چگونه ازمواد پیرامون خودد‏رطبیعت به نحو مطلوب استفاده کند‏.

‏-‏ ‏تفکّر و اندیشیدن ‏در‏ ‏مورد‏ ‏نقش و‏ ‏اهمیت‏ استفاده ازتغییرات مواد‏ درزندگی به عنوان یک موهبت‏ی‏ ‏که خدابه او ارزانی نموده واین که ‏چ‏گون‏ه می توان ‏با استفاده ی ‏ درست‏ از مواد پیرامون‏ ‏رضایت خدا‏وند‏را‏ ‏فراهم نمود.

‏ایمان وباور

‏باورد‏اشتن توانایی خودش جهت این ‏که وی می تواند انواع تغییرات را از هم تشخیص دهد‏.

‏باورداشتن توانایی دوستانش وکمک به آنان جهت این که انها میتوانند انواع تغیرات را آنهم تشخیص‏ دهند‏.

‏باورداشتن به این که‏ از تغییراتی دراختیار داشته‏ به عنوان یکی ازنعمت های موجوددر طبیعت ‏به ‏درستی ‏استفاده ‏کند.

‏ا‏یمان داشتن ‏به قدرت خدا که این ‏همه ‏مواد‏ جذّاب‏ را ‏در‏ ‏اختیار‏انسان‏ ‏قرارداده ‏است.

‏علم

‏تغییرات فیزیکی و شیمیایی را تعریف کند

‏اطلاعات خود‏ ‏ر‏ا در مو‏رد انواع تغییرات‏ ‏در‏ ‏اختیار دوستانش قرارمی دهد.

‏روش مشاهده انواع تغییرات‏ ‏موجود‏ ‏در‏ ‏طبیعت ‏را‏توضیح می دهد.

‏خدا‏وند‏ ‏را‏ ‏به عنوان دقیق ترین ایجاد ‏کننده تغییرات مواد ‏ ‏نام می برد.

‏عمل

‏با مشاهده تصاویر نوع تغییرات آن را بیان کند

‏ازتوانایی‏ ‏خود در‏ ‏جهت‏ ‏کمک‏ به‏ دوستانش‏ ‏برای انجام انواع تغییرات ‏استفاده ‏می کند.

‏از تغییرات موجود درطبیعت برای ‏مشاهده دقیق از دست بهتر استفاده کند‏.

‏همیشه خدارابه عنوان تواناتر از خودو عامل اصلی توانایی‏ خود درموقع کاربا ابزار‏می داند.

‏اخلاق

‏با رعایت خونسردی و‏ ‏اخلاق‏ نیکو به انجام تغییرات بپرداز‏د‏.

‏درموقع کارگروهی ‏،رفتارمناسبی در برابر دوستانش ازخودنشان می دهد.

‏درمقابل حف‏ا‏ظت ونگه داری ازوسایل اندازه گیری خود ودی‏گران وتمام چیزهای موجود درطبیعت‏،احساس مسئولیت نشان می دهد.

‏همیشه خداوند را ناظر دقیق رفتار و صاحب تمام الاختیار‏ ‏وسایل واشیاء ‏ ‏می داند.

‏فرآیندیاددهی- یادگیری

‏عنوان فعّالیت

‏ ‏فعّالیت یاددهی - یادگیری

‏پیش نیازها

‏نوع سبک

‏شناختی

‏ابزار

‏روش تدریس

‏روش ارز یابی

‏محیط آموزشی

‏مدت زمان

‏امورمقدماتی

‏معلّم:‏ ورود- سلام واحوال پرسی ودقّت دروضع روحی،روانی وجسمی فراگیران- حضوروغیاب- تلاوت قرآن- بررس‏ی تکالیف جلسه ی قبل

‏فراگیران‏: مواردخواسته شده رابه نحو مطلوب انجام می دهند.

‏حضورفراگیران در‏کلاس - ‏ ‏آوردن تکالیف درسی

‏کلامی

‏وسایل تشویق

‏پرسش وپاسخ

‏ثبت مشاهدات ‏(فهرست وارسی)

‏کلاس درس

‏3 دقیقه

‏سنجش آغازین

‏الف) تعیین رفتارورودی‏: دررابطه با پیش دانسته های قب‏لی

‏معلّم:‏ ازفراگیران می خواهد اشکل های مختلف مواد را بیان کندد‏.

‏فراگیران‏: ‏با اندکی مکث انواع شکل های مواد را بیان نی کنند‏.

‏ب) پیش آزمون: دررابطه بادرس جدید

‏معلّم:‏ انواع تغییرات مواد را نام ببرید‏.

‏معلّم:‏ ‏تغییرات مواد چه حسن هایی دارند؟

‏فراگیران‏: بیشترآن‏ان پاسخ های مناسبی نمی دهند.

‏معلّم:‏ بچه ها درس امروز مابرای پاسخ به این پرسش‏ ها‏ می باشد.

‏-اشکال مختلف مواد در پایه های قبل

‏کلامی

‏کلامی

‏کاوش گری

‏پرسش وپاسخ

‏آ‏زمون عملکردی

‏مشاهده ی رفتار

‏(مقیاس درجه بندی)

‏کلاس درس

‏4‏دقیقه

‏گروه بندی ‏وایجادانگیزه

‏معلم‏: تصاویر مختلفی از انواع تغییرات را بین دانش آموزان پخش می کند و به گروه بندی آنها می پردازد.

‏فراگیران‏: ‏بعدازاستقراردرگروه خود تنوع تغییرلت نوجود در تصاویر را ‏مقایسه کرده وتوضیح می دهند ‏.

‏کلاس ‏چهارم

‏دست ورزی

‏وکلامی

‏انواع تصاویر از تغیی‏رات فیزیکی و شیمیایی

‏کارآیی تیم‏ و

‏حل مسئله

‏آزمون عملکردی

‏کلاس درس

‏4‏دقیقه

‏ارائه ی درس

‏معلّم:‏ ازفراگیران می خواهد‏به تصویرعنوانی درس توجه کرده ودرگروه مشورت ‏وبه کلاس گزارش دهند.

‏فراگیران‏: ‏برداشت خودراازتصویرعنوانی به کلاس ‏گزارش می دهند.

‏فعّالیت‏ دست ورزی‏ ‏خارج ازکتاب

‏معلّم:‏ ازفراگیران می خواهد چند نمونه از تغییراتی که روزانه آنها را مشاهده می کنند را بیان کنند‏.

‏فراگیران‏: هر کدام از دانش آموزان بسته به تجربیات و مشاهدات خود به ذکر چند تغییر می پردازند‏.

‏برگشت به تصویرعنوانی

‏معلّم:‏ ازفراگیران ‏درمورد موضوعات م‏ربوط به تغییرلت مواد ز تصویرعنوانی سؤال می ‏پ‏رسد.

‏فراگیران‏:‏ به سؤالات معلّم پاسخ می دهند.

‏فعّالیت‏ دست ورزی‏ کتاب درسی

‏معلّم:‏ بچّه ها کتاب درسی ‏راباز کرده وفعالیتهای درس ‏را هرکس انجام دهدودلیلش رابرای گروه خودبیان کند.

‏فراگیران‏: ‏بعد ازانجام ‏درموردهرفعّالیت ت‏وضیح می دهند.

‏معلّم:‏ بچّه ها بقیه فعالیت را ‏ هرکس انجام دهد و دلیلش رابرای گروه خودبیان کند.

‏فراگیران‏: بعد ازانجام درموردهرفعّالیت توضیح می دهند.

‏کاردرکلاس

‏معلّم:‏ بچّه ها فکر کنید صفحه ده را انجام دهند

‏فراگیران‏: مشغول ان‏جام فکر کنید شده ومعلّم نظارت می ‏کند.

‏کلاس چهارم و سوم

‏کلاس چهارم و سوم

‏کلاس سوم و چهارم

‏کلاس ‏سوم‏ و جهارم

‏کلاس سوم و چهارّم

‏کلامی

‏دست ورزی

‏تصویری وکلامی

‏تصویری

‏وکلامی

‏دست ورزی

‏تصویری وکلامی

‏تصویری

‏کتاب درسی

‏کتاب درسی

‏کتاب درسی

‏کت‏اب درسی

‏، کتاب درسی

‏کارآیی تیم

‏کارآیی تیم ‏و

‏حل مسئله

‏پر‏سش وپاسخ

‏کارآیی تیم و

‏پرسش وپاسخ

‏حل مسئله

‏آزمون عملکردی

‏آزمون عملکردی

‏پرسش شفاهی

‏آزمون عملکردی

‏آزمون عملکردی

‏کلاس درس

‏2‏0‏د‏قیقه

طرح درس ریاضیات اول ابتدایی طرح درس سالانه طرح درس سالانه جغرافی پایه پنجم ابتدایی طرح درس سالانه بنویسیم پایه پنجم ابتدایی طرح درس سالانه تاریخ پایه پنجم ابتدایی