👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

طرح درس سالانه قرآن پایه پنجم ابتدایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

طرح درس سالانه قرآن پایه پنجم ابتدایی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 

‏...............

‏سال تحصیلی:‏94-93

‏پایه:‏ پنجم ابتدایی

‏نام درس:‏ ‏قرآن

‏نام آموزشگاه:‏ ‏نیایش پاقلات

‏نام ‏آموزگار:‏ ‏محمد حاتمی

‏صفحه کتاب

‏عنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شود

‏تاریخ

‏جلسه

‏هفته

‏ماهها

‏------

‏آشنایی با دانش آموزان

93/7/1

‏جلسه ‏اول

‏هفته اول

‏مه‏ـــــــ‏ر م‏ــــــ‏اه

‏1

‏درس اول –جلسه اول

93/7/5

‏جلسه دوم

‏3

‏جلسه دوم

93/7/6

‏جلسه سوم

‏5

‏جلسه سوم

93/7/8

‏جلسه اول

‏هفته دوم

‏7

‏جلسه چهارم

93/7/12

‏جلسه دوم

‏--‏----‏--

‏عید سعید قربان -تعطیل

93/7/13

‏جلسه سوم

‏10

‏درس ‏دوم‏ ‏–‏جلسه اول

93/7/15

‏جلسه اول

‏هفته سوم

‏11

‏جلسه دوم

93/7/‏19

‏جلسه دوم

‏13

‏جلسه سوم

93/7/2‏0

‏جلسه سوم

‏15

‏جلسه چهارم

93/7/2‏2

‏جلسه اول

‏هفته چهارم

‏------

‏پرسش و پاسخ کلاسی

93/7/2‏6

‏جلسه دوم

‏18

‏درس‏ سوم‏ ‏–‏جلسه اول

93/7/2‏7

‏جلسه سوم

‏19

‏جلسه دوم

93/7/‏29

‏جلسه چهارم

‏21

‏جلسه سوم

93/‏8/‏3

‏جلسه اول

‏هفته اول

‏آبــــا ن مـــــا ه

‏23

93/‏8/‏4

‏جلسه دوم

‏26

‏درس ‏چهارم‏ ‏–‏جلسه اول

93/‏8/‏6

‏جلسه سوم

‏27

‏جلسه دوم

93/‏8/‏10

‏جلسه اول

‏هفته دوم

‏29

‏جلسه سوم

93/‏8/‏11

‏جلسه دوم

‏------

‏عاشورای حسینی -تعطیل

93/‏8/‏1‏3

‏جلسه سوم

‏33

‏جلسه چهارم

93/‏8/‏1‏7

‏جلسه اول

‏هفته سوم

‏------

‏پرسش و پاسخ کلاسی

93/‏8/‏18

‏جلسه دوم

‏36

‏درس‏ پنجم‏ ‏–‏جلسه اول

93/‏8/‏20

‏جلسه سوم

‏37

‏جلسه دوم

93/‏8/‏2‏4

‏جلسه اول

‏هفته چهارم

‏39

‏جلسه سوم

93/‏8/‏2‏5

‏جلسه دوم

‏41

‏جلسه چهارم

93/‏8/‏2‏7

‏جلسه سوم

‏44

‏درس ‏ششم‏–‏جلسه اول

93/‏9/‏1

‏جلسه اول

‏هفته اول

‏آذ ر مـــــــا ه

‏45

‏جلسه دوم

93/‏9/‏2

‏جلسه دوم

‏47

‏جلسه سوم

93/‏9/‏4

‏جلسه سوم

‏49

‏جلسه چهارم

93/‏9/‏8

‏جلسه اول

‏هفته دوم

‏------

‏پرسش و پاسخ کلاسی

93/‏9/‏9

‏جلسه دوم

‏52

‏درس ‏هفتم‏–‏جلسه اول

93/‏9/‏1‏1

‏جلسه سوم

‏53

‏جلسه دوم

93/‏9/‏1‏5

‏جلسه اول

‏هفته سوم

‏55

‏جلسه سوم

93/‏9/‏1‏6

‏جلسه دوم

‏59

‏جلسه چهارم

93/‏9/‏1‏8

‏جلسه سوم

‏------

‏اربعین حسینی -تعطیل

93/‏9/‏2‏2

‏جلسه اول

‏هفته چهارم

‏62

‏درس ‏هشتم‏–‏جلسه اول

93/‏9/‏2‏3

‏جلسه دوم

‏63

‏جلسه دوم

93/‏9/‏2‏5

‏جلسه سوم

‏65

‏جلسه سوم

93/‏9/‏29

‏جلسه چهارم

‏شهادت امام رضا (ع) تعطیل

93/‏10/‏2

‏جلسه اول

‏هفته اول

‏دی مــــــــا ه

‏67

‏جلسه چهارم

93/‏10/‏6

‏جلسه دوم

‏------

‏پرسش و پاسخ کلاسی

93/‏10/‏7

‏جلسه سوم

‏70

‏درس‏ نهم‏ ‏–‏جلسه اول

93/‏10/‏9

‏جلسه اول

‏هفته دوم

‏71

‏جلسه دوم

93/‏10/‏1‏3

‏جلسه دوم

‏73

‏جلسه سوم

93/‏10/‏1‏4

‏جلسه سوم

‏75

‏جلسه چهارم

93/‏10/‏1‏6

‏جلسه اول

‏هفته سوم

‏----

‏پرسش و پاسخ کلاسی

93/‏10/‏2‏0

‏جلسه دوم

‏78

‏درس‏ ‏دهم‏ ‏–‏جلسه اول

93/‏10/‏2‏1

‏جلسه سوم

‏79

‏جلسه دوم

93/‏10/‏2‏3

‏جلسه اول

‏هفته چهارم

‏81

‏جلسه سوم

93/‏10/‏2‏7

‏جلسه دوم

‏83

‏جلسه چهارم

93/‏10/‏28

‏جلسه سوم

‏----

‏پرسش و پاسخ کلاسی

93/‏10/‏30

‏جلسه چهارم

‏صفحه کتاب

‏عنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شود

‏تاریخ

‏جلسه

‏هفته

‏ماهها

‏86

‏درس‏ ‏یازدهم‏ ‏–‏جلسه اول

93/‏11/‏4

‏جلسه اول

‏هفته اول

‏بهمـــن مــــا ه

‏87

‏جلسه دوم

93/‏11/‏5

‏جلسه دوم

‏89

‏جلسه سوم

93/‏11/‏7

‏جلسه سوم

‏93

‏جلسه چهارم

93/‏11/‏11

‏جلسه اول

‏هفته دوم

‏------

‏پرسش و پاسخ کلاسی

93/‏11/‏12

‏جلسه دوم

‏------

‏پرسش و پاسخ کلاسی

93/‏11/‏14

‏جلسه سوم

‏------

‏پرسش و پاسخ کلاسی

93/‏11/‏18

‏جلسه اول

‏هفته سوم

‏------

‏پرسش و پاسخ کلاسی

93/‏11/‏19

‏جلسه دوم

‏------

‏پرسش و پاسخ کلاسی

93/‏11/‏21

‏جلسه سوم

‏------

‏پرسش و پاسخ کلاسی

93/‏11/‏25

‏جلسه اول

‏هفته چهارم

‏------

‏پرسش و پاسخ کلاسی

93/‏11/‏26

‏جلسه دوم

‏------

‏پرسش و پاسخ کلاسی

93/‏11/‏2‏8

‏جلسه سوم

‏96

‏درس‏ ‏دوا‏زدهم‏ ‏–‏جلسه اول

93/‏12/‏2

‏جلسه اول

‏هفته اول

‏اســـــفند مـــــا ه

‏97

‏جلسه دوم

93/‏12/‏3

‏جلسه دوم

‏99

‏جلسه سوم

93/‏12/‏5

‏جلسه سوم

‏101

‏جلسه چهارم

93/‏12/‏9

‏جلسه اول

‏هفته دوم

‏-----

‏پرسش و پاسخ کلاسی

93/‏12/‏10

‏جلسه دوم

‏-----

‏بررسی کتاب

93/‏12/‏12

‏جلسه سوم

93/‏12/‏16

‏جلسه اول

‏هفته سوم

93/‏12/‏17

‏جلسه دوم

93/‏12/‏19

‏جلسه سوم

93/‏12/‏23

‏جلسه اول

‏هفته چهارم

93/‏12/‏24

‏جلسه دوم

‏جلسه اول

‏هفته اول

‏فروردین مـــــــا ه

‏جلسه دوم

‏جلسه سوم

9‏4/‏1/‏15

‏جلسه اول

‏هفته دوم

9‏4/‏1/‏16

‏جلسه دوم

9‏4/‏1/‏18

‏جلسه سوم

9‏4/‏1/‏22

‏جلسه اول

‏هفته سوم

9‏4/‏1/‏23

‏جلسه دوم

9‏4/‏1/‏25

‏جلسه سوم

9‏4/‏1/‏29

‏جلسه اول

‏هفته چهارم

9‏4/‏1/‏30

‏جلسه دوم

‏-----

‏-------------------------------

‏-----

‏جلسه سوم

9‏4/‏2/‏1

‏جلسه اول

‏هفته اول

‏اردیبهشـت مــــــــا ه

9‏4/‏2/‏5

‏جلسه دوم

9‏4/‏2/‏6

‏جلسه سوم

9‏4/‏2/‏8

‏جلسه اول

‏هفته دوم

9‏4/‏2/‏12

‏جلسه دوم

‏ولادت حضرت علی (ع) تعطیل

9‏4/‏2/‏13

‏جلسه سوم

9‏4/‏2/‏15

‏جلسه اول

طرح درس سالانه قرآن اول ابتدایی طرح درس سالانه علوم پایه پنجم ابتدایی طرح درس سالانه علوم پنجم طرح درس سالانه علوم سوم ابتدایی