👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

طرح درس علوم اول ابتدایی روزانه

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

طرح درس علوم اول ابتدایی روزانه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏باسمه تعالی

‏اداره کل آموزش وپرورش استان گلستان

‏مدیریت آموزش وپرورش شهرستان گنبدکاوس

‏مجتمع آموزشی وپرورشی ‏...................

‏نام ونام خانوادگی مجری: ‏ ‏محمد محمدی‏ ‏ آموزشگاه: ‏ ‏ ‏پایه ی‏:‏ ‏ ‏اول‏ ‏اب‏ت‏دایی ‏درس‏:‏علوم‏ ‏فصل : ‏ ‏ ‏درس‏ ‏:‏ ‏تفریق

‏صفحه ی :‏ جانوران ‏تعداددانش آموزان: ‏ ‏30‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ تعدادگروه ها:‏ ‏ ‏ ‏ ‏مدت زمان اجرا:‏ ‏45‏ دقیقه ‏ ‏ ‏ تاریخ:

‏اهداف

‏الف) هدف کلّی‏: ‏دانش آموزان بامشاهده جانوران ،با نوع حرکت،غذا ومحل زندگی جانوران آشنا شوند وفایده هایی که جانوران دارند را بشناسند

‏ب) اهداف جزئی:

‏1‏-‏ حیطه ی شناختی:‏ ‏ ‏آشنایی کامل با ‏جانوران

‏2- حیطه ی مهارتی:‏ توانایی انجام عمل ‏تفکیک جانوران

‏3- حیطه ی نگرشی:‏ ‏علاقمندی به ‏جانوران

‏ج) اهداف رفتاری:

‏1‏- حیطه ی شناختی:‏  ‏دانش آموز در کلاس درس بدون استفاده ازکتاب وبا استفاده از راهنمایی معلم، نام جانوران را با استفاده از تصاویر بگوید

‏2- حیطه ی مهارتی‏:‏ ‏دانش آموز در کلاس درس بدون استفاده ازکمک معلم با استفاده از تصاویر جانوران ، ،جانوران را از نظر نوع حرکت در عرض 2دقیقه مقایسه کند

‏3- حیطه ی نگرشی:‏ ‏دانش آموز درخارج از کلاس درس بدون استفاده ازکمک معلم باعلاقمندی نسبت به محیط زیست وجانوران از خود حساسیت نشان دهد.‏.

‏ابزار

‏تصویرهای مختلف حیوانات ‏–‏ ‏اسباب‏ ‏بازی‏–‏ ‏تخته‏ ‏پاکن‏ ‏–‏ ‏کتاب‏ ‏ریاضی‏ ‏–‏ ‏گچ‏ ‏–‏ ‏تخته‏ ‏پاکن‏ ‏–‏ ‏تابل‏و

‏روش تدریس

‏حل مسئله ، بحث وگفتگو ، گردش علمی ، مشاهده وتجربه ، پرسش وپاسخ ، تلفیقی

‏رویکرد حاکم

‏رویکرد‏ ‏فطرت گرایی توحیدی برمبنای نظریه ی ساخت گرایی‏(حل مسئله)

‏تعیین موقعیت

‏30 نفردانش آموز پسرکلاس ‏اول ‏ابتدایی روستایی

‏فرآیندیاددهی- یادگیری

‏عنوان فعّالیت

‏ ‏فعّالیت یاددهی - یادگیری

‏پیش نیازها

‏نوع سبک

‏شناختی

‏ابزار

‏روش تدریس

‏روش ارز یابی

‏محیط آموزشی

‏مدت زمان

‏امورمقدماتی

‏معلّم:‏ ورود- سلام واحوال پرسی ودقّت دروضع روحی،روانی وجسمی فراگیران- حضوروغیاب- تلاوت قرآن- بررسی تکالیف جلسه ی قبل‏ ‏صحبت در مورد احترام به همسایگان

‏فراگیران‏: مواردخواسته شده رابه نحو مطلوب انجام می دهند.

‏حضورفراگیران در‏کلاس - ‏ ‏آوردن تکالیف درسی

‏کلامی

‏وسایل تشویق

‏پرسش وپاسخ

‏ثبت مشاهدات ‏(فهرست وارسی)

‏کلاس درس

‏5‏ دقیقه

‏سنجش آغازین

‏الف) تعیین رفتارورودی‏: دررابطه با پیش دانسته های قبلی

‏پرسش از دانش آموزان درباره اینکه:

‏1-شما چه جانورانی را می شناسید؟

‏2-درباره ی جانوران چه چیزهایی می دانید؟

‏3-جانوران را کجاها دیده اید؟

‏4-چه جانورانی را از نزدیک دیده وآشنا شده اید؟ 

‏- کار با ابزارها در کلاس اوّل

‏دست ورزی

‏وکلامی

‏تعدادی ‏عکس‏

‏پرسش وپاسخ

‏سوال شفاهی

‏کلاس درس

‏4‏دقیقه

‏گروه بندی وایجادانگیزه

‏معلّم:‏

‏درابتدای تدریس بهتر است قبلاًازدانش آموزان درخواست شودکه اگرپرنده یاجانوری مثل لاک پشت،خرگوش،ماهی،قورباغه وجانوران کوچک دیگری دردسترس دارند بدون آزاررساندن آنها را باخود به مدرسه بیاورند.اگرامکان فعالیت فوق میسر نبود می توان یکی دونمونه ازجانوران خشک شده یا تاکسی درمی شده رابه کلاس آورد.

‏- کار با ابزارها در کلاس اوّل

‏دست ورزی

‏وکلامی

‏کلاس درس

‏4‏دقیقه

‏ارائه ی درس

‏درابتدای تدریس بهتر است قبلاًازدانش آموزان درخواست شودکه اگرپرنده یاجانوری مثل لاک پشت،خرگوش،ماهی،قورباغه وجانوران کوچک دیگری دردسترس دارند بدون آزاررساندن آنها را باخود به مدرسه بیاورند.اگرامکان فعالیت فوق میسر نبود می توان یکی دونمونه ازجانوران خشک شده یا تاکسی درمی شده رابه کلاس آورد.‏

‏چسباندن مقداری ازعکس هاوتص‏اویربزرگ جانوران که ازقبل آماده شده برروی تخته سیاه وگفتن این جمله که:بچه های عزیزامروز می خواهیم درباره جانوران درکلاس مطالبی را یاد بگیریم.

‏دانش آموزان به گروههای دونفره تقسیم شده وتصاویرجانورانی که ازقبل تهیه شده بین گروهها تقسیم می شود.دانش آموزان ضمن مشاهده ی تصاویرجانوران درباره ی جانورانی که برای آن هاآشناهستند

‏ویاموردعلاقه آن هاست گفت و گو می کنند.

‏طرح سؤال هایی درزمینه ی این که این جانوران چگونه حرکت میکنند،چه می خورند،کجا زندگی می کنند تا گفتگوهای آن ها درجهت اهداف درس شکل بگیرد.

‏ازهرگروه یک نفردرباره یکی ازجانوران به کلاس اطلاعات بدهد.درصورت عدم آشنایی دانش آموزان بابعضی ازجانوران می توان باسؤال های مناسب آنهارابه سوی هدف هدایت کرد.سپس دوستون درتخته سیاه کشیده وگروه ها جانورانی راکه درتصاویرمی بینندبراساس محل زندگیشان(آب وخشکی)طبقه بندی می کنندبطوریکه هرگروه تصاویرهرجانوررادرستون مناسب درزیرجدول نصب می کند.بقیه گروههادرباره درستی ونادرستی این طبقه بندی هااظهارنظرمی کنند.

‏سپس باارائه تصاویرجانورانی که حرکت می کنندویا بااستفاده از تصاویرکتاب ازدانش آموزان می پرسیم که جانوران برای چه حرکت می کنند؟آیاجانوران برای یافتن غذاحرکت می کنند؟آیاآنهابرای فرار ازخطرحرکت می کنند؟دانش آموزان راهدایت می کنیم تا به این نتیجه برسند که جانوران برای یافتن غذا وفرار زاخطرحرکت می کنند.

‏به جواب های صحیح آنهابالبخندپاسخ داده وآنهاراتحسین می کنیم واز دانش آموزان   می خواهیم که آنهاراتشویق نمایند.اگرچنانچه دانش آموزجواب رااشتباه بگویدباهدایت او،وحرکات چهره اورابه سمت دادن پاسخ صحیح هدایت می کنیم.

‏دیدن نمایش

‏کلامی

‏تصویری وکلامی

‏تصویری

‏وکلامی

‏تصویری / کلامی / نگارشی

‏کتاب درسی / ‏عکس

‏پرسش و پاسخ

‏حل مسئل

‏کار در گروه

‏(تلفیقی)

‏پرسش شفاهی

‏آزمون عملکردی

‏کلاس درس

‏2‏0‏دقیقه

طرح درس سالانه هنر سوم دبستان طرح درس سالانه هدیه های آسمانی طرح درس سالانه قرآن پایه پنجم ابتدایی طرح درس سالانه مدنی پایه پنجم ابتدایی