👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

طرح درس سالانه ریاضی پایه ششم

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

طرح درس سالانه ریاضی پایه ششم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 

‏به نام خدا

‏طرح درس سالانه درس ..‏ریاضی‏.‏....‏.... پایه ی ششم .....‏الف‏...........‏.. نام مدرس ..‏محسن سوقی‏.........‏ سال تحصیلی 96-1395

‏ ‏هدف کلی ‏ ...‏توسعه ی تفکر منطقی و توانایی حل مسئله و راه کارهای آن‏ . روش تدریس :‏تلفیقی ‏ نوبت : ‏اول‏ ودوم

‏نوبت

‏ماه

‏هفته

‏جلسه

‏رئوس مطالب

‏هدف ها

‏وسایل

‏1

‏2

‏3

‏4

‏اول

‏مهر

‏اول

‏معارفه و ‏یادآوری

‏یادآوری

‏وآماده سازی الگوها

‏1و2

‏رابطه ی یک الگو

‏3و4

‏الگوی زوج و فرد مسائ‏ل زوج وفرد

‏عدد و ‏الگوهای عددی

‏الگوها ، زوج و فرد ،رسم الگو و ‏یافتن ‏رابطه ی الگو، مضرب ،

‏دوم

‏5و6

‏مضرب های

‏3و5

‏زوج وفرد رابطه ی الگو

‏6

‏تمرین یافتن ‏رابطه ی الگو

‏7

‏حروفی و عددی و عدد ساز ی با کارت

‏8و9

‏عدد روی محور

‏ارزش مکانی

‏یادآوری عددنویسی

‏یاد آوری عدد نویسی، حروفی و عددی ،محل تقریبی و دقیق اعداد روی محور،مقایسه ی اعداد،از کوچک به بزرگ،‏ارزش مکانی،مقدار تقریبی،

‏سوم

‏10

‏عدد سازی با کارت و مقایسه

‏11و12

‏بخش پذیری بر 2 و 5

‏تکمیل بخش پذیری بر 2 و 5

‏13و14

‏بخش پذیری بر 2 و 5 و 10و3 و 9

‏بخش پذیری بر 3 و 9

‏15

‏بخش پذیری بر 2 و 3 و 5 و 6 و 9‏و10

‏بخش پذیری

‏عددسازی با کارت اعداد‏ بخشپذیری بر 2 و 5 و 10 و 3 و ‏6و‏9

‏چهارم

‏16و17

‏اعداد صحیح

‏18و19 مقایسه ی اعداد صحیح ‏،‏الگوی اعداد صحیح

‏20و 21

‏مرور

‏آزمون مهرماه

‏اعداد صحیح

‏معرفی اعدا‏د ‏ صحیح ،مقایسه اعداد صحیح با محور ، مرور فصل

‏آبان

‏اول

‏23و 24

‏عددمخلوط و کسر با شکل

‏25و26

‏جمع وتفریق مخلوط و کسر

‏27

‏تمرین

‏28 و 29

‏ضرب کسرها

‏جمع و تفریق کسرها‏ وضرب

‏جمع و تفریق کسرها با پیدا کردن کسر مساوی و با مخرج مشترک و با کوچک ترین مضرب مشترک مخرج ها،مرتبی از کوچک به بزرگ، مقایسه ی کسرها

‏دوم

‏30

‏مجهول در تساوی کسرها

‏31

‏ضرب کسرها

‏32

‏تقسیم کسرها

‏33

‏فعالیت تقسیم کسرها

‏ضرب کسرها‏ و تقسیم کسر ها

‏ضرب عدد در کسر و بالعکس و ضرب کسر در کسر ،معکوس،پیدا کردن‏ ‏، ‏مجهول در تساوی کسرها

‏سوم

‏34

‏تمرین تقسیم کسرها

‏35

‏ت‏مرین

‏36

‏محاسبات با کسر

‏37

‏مرتب کردن

‏تقسیم کسرها

‏ت‏قسیم عدد بر کسر و بالعکس و کسر بر کسربا مخرج ‏مساوی و نامساوی،حل مسا‏ئ‏ل کسرها

‏چهارم

‏38

‏کسرها و مسِئله

‏39

‏تمرین مسائل

‏40 و41

‏مرور

‏آزمون آبان ماه

‏محاسبات با کسر

‏فعالیت و تمرین‏ ،‏ مح‏ا‏سبات کسرهای چندتایی،حل مسایل ، مقایسه کسرها

‏کسرها

‏، مرتب کردن از کوچک به بزرگ

‏آذر

‏اول

‏43و44

‏اعداد اعشاری

‏45

‏اعشار به کسر و ساخت اعداد اعشاری با کارت

‏46

‏الگوی اعشاری و حروفی نوشتن اعشار

‏47

‏اعشار در محور و مقایسه ‏ و مجهول یابی

‏یاد آوری

‏اعداد اعشاری ، مقدار صحیح و ممیز و اعشار، اعشاری روی شکل ،تساوی کسرها وعدد اعشاری ،ساده کردن کسر،ساختن عدد اعشاری با کارت اعداد، با حروف و عدد نوشتن اعداد اعشاری ،جمع وتفریق اعشاری ، اعشار روی محور ، مقایسه اعداد اعشاری

‏دوم

‏48

‏یاد آوری ضرب و تقسیم و جمع و تفریق اعشاری

‏49

‏ضرب وتقسیم اعشاری

‏50

‏تقسیم اعشاری بر یک رقمی و بر 10 و 100و1000

‏51

‏تقسیم اعشاری و روی محور

‏یاد آوری ضرب و تقسیم

‏یاد آوری جمع و تفریق اعشاری ، ضرب مساحتی اعشاری ، عملیات ترکیبی جمع و تفریق و ضرب و تقسیم اعشاری رابطه ی بین عامل های ضرب و حاصل ضرب ، یافتن ضرب و تقسیم اعشاری به کمک شکل ، تبدیل تقسیم اعشاری به کسر و حل آن ، تقسیم ذهنی ، جمع و تفریق روی محور وشکل ، یاف‏تن خارج قسمت و ‏باق‏ی مانده

‏سوم

‏52

‏تقسیم اعشاری بر عدد طبیعی

‏53

‏دادن تمرین برای تقسیم ومسئله

‏54و55

‏تقسیم اعشاری بر عدد طبیعی

‏56

‏تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری و روی محور

‏تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی

‏تقسیم فرایندی ،ابتدا رسم خط ممیز ‏و ادامه ی تقسیم‏،تبدیل کسر به اعشار، تقسیم ‏ا‏عشاری بر عدد صحیح تا دو رقم اعشار ، میانگین ،

‏چهارم

‏57

‏تقسیم اعشاری بر اعشاری

‏58و59

‏کسرمساوی و تقسیم اعشاری بر اعشاری ‏، ‏تقسیم اعشاری

‏60و61

‏مرور

‏آزمون آذر ماه

‏تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری

‏تقسیم اعشاری به کمک محور ابتدا تکمیل محور،ضرب مقسوم ومقسوم علیه در یک ع‏دد تأثیر آن ،تبدیل مقسوم علیه ‏به ‏ عدد ‏طبیعی‏، نوشتن کسرهای مساوی ،ارتباط بین کسرهای مساوی و ضرب مقسوم‏ و‏ مقسوم علیه در یک عدد ، تبدیل تقسیم اعشاری به کسر ،تبدیل تقسیم عدد اعشاری به تقسیم کسری ، یافتن اشتباه در تقسیم اعشاری ، تقسیم ذهنی ، مرور فصل

‏دی

‏اول

‏63و64

‏شکل وقرینه آن نسبت به یک نقطه

‏65

‏قرینه شکل نسبت به نقطه و خط تقارن

‏66

‏مرکز تقارن

‏67

‏تقارن مرکزی

‏مرکز تقارن و تقارن مرکزی

‏شکل و قرینه ی شکل نسبت به یک نقطه و روش آن ، قرینه نسبت به یک خط ، مرکز تقارن تعریف و تشخیص آن،قرینه ی یک نقطه نسبت به یک نقطه و راه حل های آن ، رنگ آمیزی با حفظ تقارن مرکزی ،قرینه ی هر نقطه نسبت به مرکز تقارن ،رنگ شکل با حفظ مرکز تقارن ، مرکز تقارن ، محورتقارن ، محل برخورد قطرها،تعداد محورهای تقارن

‏دوم

‏68

‏مرکز تقارن

‏69

‏مرکز تقارن‏ تعداد

‏70

‏71

‏دوران‏ ‏و ‏محورهای

‏دوران و مرکز دوران ، دوران

‏9‏0‏،180،270،360‏درجه ،

‏وقرینه

‏محور تقارن ‏خط تقارن

‏دوران

‏دوران ومرکز دوران

‏مختصات

‏دوران و منطبق‏ شدن شکل روی خود ، تقارن چرخشی

‏سوم

‏72و73

‏تقارن چرخشی

‏74و75

‏محورهای مختصات

‏76

‏مختصات نقطه

‏77

‏مختصات نقطه وشکل

‏78و79

‏مختصات و انتقال

‏مختصات تقریبی و مختصات

‏محور های مختصات ، شرق و شمال و مبدأ مختصات، مختصات یک نقطه ویک خط و چندضلعی و یک شکل ، رسم یک شکل در محور مختصات با مختصات داده شده ، مختصات تقریبی ،

‏چهارم

‏80

‏تقارن ومختصات

‏81و82

‏تقارن و مختصات

‏83و84

‏مرور

‏آزمون آذرماه

‏تقارن ومختصات

‏رابطه ی مختصات یک نقطه و قرینه ی آن ، قرینه ی نقطه و خط و شکل نسبت به خط تقارن ، رابطه ی مختصات یک شکل و مختصات قرینه ی آن ،رابطه بین مختصات رأس ها ی شکل و قرینه ، حرکت در محور مختصات و تأثیر ‏آن

‏دوم

‏بهمن

‏اول

‏87و88

‏اندازه گیری

‏طول وسطح

‏89و90

‏تمرین اندازه گیری

‏91 و 92

‏واحد سطح وتبدیل واحدبا جدول تناسب

‏93

‏تمرین اندازه گیری

‏طول وسطح

‏اندازه گیری ،واحد اندازه گیری سطح و طول وحجم و جرم و زاویه وزمان ، دسی متر ،بیان مساحت تقریبی با یک عدد مخلوط ، هکتار و کیلومتر مربع ،تشخیص و تبدیل واحدها به کمک جدول تناسب

‏دوم

‏94

‏حجم مکعب مستطیل

‏95

‏تمرین حجم و مکعب

‏96

‏تبدیل واحدهای سطح با جدول تناسب

‏97

‏تمرین حجم وسطح

‏حجم و جرم

‏گسترده ی هرم ، مکعب ، مکعب مستطیل و طول اضلاع مثلث ها و شکل های حاصل، رسم تصویراشیا از بالا و روبرو، مساحت کف انبار، ساخت مکعب با چوب و تعداد آن ، حجم تقریبی و حجم اتاق و کولر آبی ،تبدیل واحدها به کمک جدول تناسب ، جرم وسطح ،حجم مکعب ، گنجایش لیوان ،

‏سوم

‏98

‏مساحت دایره

‏99و100

‏تمرین مساحت ومحیط

‏101

‏تمرین مساحت یابی

‏102و103

‏خط وزاویه و عمود منصف مکمل و متمم

‏مساحت دایره

‏مساحت دایره ، مساحت تقریبی دایره ، مساحت یک دایره چند برابر یک مربع کنار آن است ، اندازه گیری چند شیء دایره ای ، یافتن مساحت قسمت رنگی و توضیح راه حل آن ، محیط و مساحت نیم دایره ها و دایره ها ، ساخت استوانه ،

‏چهارم

‏104

‏تکمیل متمم ومکمل و زاویه ی مجهول در متقابل به رأس ها

‏105

‏تمرین یافتن اندازه ی زاویه ی مجهول

‏106و107

‏مرور

‏آزمون

‏بهمن ماه

‏خط و زاویه

‏فاصله ی دو نقطه ،فاصله ی نقطه از خط ، رسم خط عمود بر یک خط ، عمود منصف ، ساخت زاویه با گونیا ،مجموع زوایا در شکل چند زاوی‏ه ای ،زاویه ، متمم و مکمل و مسا‏ئ‏ل آن ها ( نسبت متمم زاویه ای به مکمل آن ...، ) ، متقابل به رأس ،یافتن زاویه های مجهول در شکل های چند زاویه ای و نوشتن راه حل ، رسم شکل در

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی طرح درس روزانه ادبيات فارسي 2 رشته تجربی طرح درس روزانه روزانه شیمی سه طرح سالانه تمام دروس چهارم