👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

بیماری های ناشی از آلودگی هوا

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

بیماری های ناشی از آلودگی هوا

فهرست مطالب این کتاب:

فصل اول بیماریهای انسداد ریه

فصل دوم سرطان ریه

فصل سوم مزوتلیوما

فصل چهارم آزبستوزیس

فصل پنجم پنومونی

فصل ششم لوسمی

فصل هفتم سکته مغزی

فصل هشتم سرطان کبد

فصل  نهم گرفتگی قلب

اصول حسابداری استراتژی مدیریت احکام ازدواج آموزش بازیگری در هشتاد روز