👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

روش تحقیق

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

روش تحقیق

علم چون گذشته، زاده بارقه ناگهانی بلوغ و انديشه يک يا چند

دانشمند معدود نیست؛ بلکه کوششی آگاهانه، منظم و در عین

حال سازمان يافته است تا به حل يک مسأله يا دشواری ذهنی و

يا عملی نايل آيد.

• تحقیق علمی، يعنی کار منظم و پیگیر در کشف و فهم، که به نظريه

ای برای تعمیم منتهی شود.

• تحقیق عبارت است از يک عمل منظم که در نتیجة آن، پاسخهايی

برای سوالهای موردنظر و مطرح شده پیرامون موضوع تحقیق بدست

می آيد.

• پژوهش علمی، بررسی نظام يافته و کنترل شده در مورد پديده های

طبیعی است که روابط احتمالی بین اين پديده ها به وسیله نظريه و

فرضیه هدايت می شوند .

نظریه ها و روش های طراحی درمورد گیاهان دارویی نظریه ها و روش های طراحی حجاب و عفاف