👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

روش تحقیق بیان مسأله، اهداف، طرح فرضیه ها و انواع متغیرها

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

روش تحقیق بیان مسأله، اهداف، طرح فرضیه ها و انواع متغیرها

درباره موضوع مورد پژوهش چه اطلاعاتی داریم؟

• مسأله به چه میزان، در چه زمانی، كجا و براي چه جامعه اي

اتفاق می افتد؟

• چرا موضوع مورد پژوهش مهم است؟ توصیف مساله: تفاوت

آنچه كه هست و آنچه كه باید باشد.

• نقاط كور پژوهشگران قبلی چه مطالبی هستند و چگونه قابل

رفع هستند؟ ذكر پژوهش هاي قبلی و همراه با آن پرسش

هاي باقیمانده

روش تحقیق راه های تقویت حافظه نظریه ها و روش های طراحی درمورد گیاهان دارویی