👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت در مورد Multifacility location problems

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت در مورد Multifacility location problems

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 19 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 

به نام خدا

Multifacility location problems

شناخت ي ک مساله Multifacility location problems

در حوزه مسا ي ل مکان ي اب ي پ ي وسته قرار م ي گ ي رند.

تفاوتشان با مسا ي ل singlefacility در ا ي ن است که در آنها مکان ي اب ي ب ي ش از ي ک تسه ي ل در آن واحد مورد نظر م ي باشد.

چرا ي ک مساله Multifacility را از طر ي ق حل چند مساله Singlefacility نم ي توان حل کرد؟

همان طور که در ادامه ب ي شتر توض ي ح داده خواهد شد دل ي ل ا ي ن امر وجود رابطه متقابل ب ي ن خود تسه ي لات جد ي د است وگرنه اگر ب ي ن آنها جر ي ان ي وجود نداشته باشد مساله براحت ي با حل چند مساله تک وس ي له ا ي مستقل قابل حل است.

تابع هدف در ي ک مساله چند وس ي له ا ي به صورت ز ي ر تعر ي ف م ي شود:

اگر p=1 باشد فاصله پله ا ي م ي شود.

اگر p=2 باشد فاصله اقل ي دس ي م ي شود.

هفت فرض مسا ي ل Singlefacility در مورد ا ي ن مسا ي ل هم برقرار است:

مح ي ط منطقه مورد بررس ي جهت مکان ي اب ي با ي د کاملا مشخص باشد.

هر نقطه ا ي رو ي منطقه مورد نظر م ي تواند ي ک محل قابل بررس ي برا ي تسه ي ل جد ي د باشد.

تسه ي لات را م ي توان ي م به عنوان نقطه در نظر بگ ي ر ي م.

نحوه محاسبه فاصله ب ي ن تسه ي لات جد ي د و موجود را متد اندازه گ ي ر ي فاصله (پله ا ي ،اقل ي دس ي و...) تع يي ن م ي کند.

هز ي نه حمل ونقل رابطه مستق ي م با فاصله دارد .

هز ي نه ها ي ثابت م ي تواند در نظر گرفته نشود.

ه ي چ توز ي ع هز ي نه د ي گر ي وجود ندارد.

فرض بر ا ي ن است که جر ي ان متقابل م ي ان تسه ي لات اعم از جد ي د ي ا موجود کاملا مشخص است .

بنابرا ي ن به عنوان مثال ا ي ن فرض که مساله طور ي مکا ي اب ي گردد که هر تسه ي ل موجود از نزد ي ک تر ي ن تسه ي ل جد ي د سرو ي س گ ي رد در حوزه مسائل multifacility نم ي باشد و همان طور که در ادامه م ي ب ي ن ي م جزء مسائل Location-Allocation م ي باشد.

در ا ي نجا هم مثل مسا ي ل Singlefacility مکان ها ي تسه ي لات جد ي د م ي توانند رو ي تسه ي لات موجود مکان ي اب ي شوند و همچن ي ن دو ي ا چند تسه ي ل جد ي د م ي توانند با هم در ي ک مکان به ي نه قرار گ ي رند که در ا ي ن حالات جواب ي که از مدل بدست م ي آ ي د با ي ست ي جهت عمل ي ات ي شدن مورد اصلاح قرار گ ي رد.معمولا در ا ي ن وضع ي ت تسه ي لات جد ي د را در نزد ي ک تر ي ن نقطه ممکن حول نقطه به ي نه قرار م ي دهند.

از ا ي ن پس برا ي سهولت از تسه ي لات جد ي د و موجود به ترت ي ب به عنوان EF , NF ي اد خواه ي م کرد .

پاورپوینت در مورد Module 3 Drug Resistant TB پاورپوینت در مورد Internet Search Strategies پاورپوینت در مورد Liver Transplantation for Acute Liver Failure پاورپوینت در مورد INTRODUCTION TO SPORT PSYCHOLOGY