👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت در مورد با نگاهی برجایگاه دانش و تکنولوژی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت در مورد با نگاهی برجایگاه دانش و تکنولوژی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 17 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 

با نگاهی بر جایگاه دانش و تکنولوژی

2

تحولات نظام بین الملل در طی دو دهه گذشته

پایان نظام بین الملل دوقطبی دوران جنگ سرد

گسترش تعداد کشورهای جهان از حدود 50 کشور مستقل به نزدیک یه 200 کشور

گسترش وابستگی متقابل کشورهای جهان و گسترش روند جهانی شدن در عرصه های مختلف

تلاش ناموفق امریکا برای تحمیل نظام تک قطبی وپایان یک جانبه گرایی

حضور قدرتهای نوظهور (چین ؛ هند ؛ برزیل ؛ مکزیک ؛ روسیه ؛ آفریقای جنوبی ؛ ایران)

جهان بدون قطب یا چند جانبه

همکاریهای منطقه ای و افزایش قدرت بلوکهای منطقه ای

تقویت همکاریهای جنوب و افزایش فاصله شمال و جنوب

بحران مالی جهانی در سال 2008 و ..

3

پارامترهای سنتی قدرت (قدرت سخت)

اﻗﺘﺼﺎدي: ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ، ﺑﺪﻫﻲ ﺧﺎرﺟﻲ، ﻣﻮازﻧﻪ ﺗﺠﺎري، درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺮاﻧﻪ

 

ویژگی های ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ: ﻣﺴﺎﺣﺖ، ﺷﻜﻞ ﺳﺮزﻣﻴﻦ، ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ، ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﺗﻨﮕﻪﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ، ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ و ...

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻧﺮخ ﺳﻮاد، انسجام قومی، نژادی و مذهبی و ....

ﻧﻈﺎﻣﻲ: ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ، ﺑﻮدﺟﻪ دﻓﺎﻋﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ، ﺳﻬﻢ ﺑﻮدﺟﻪ از GDP ، ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻮدﺟﻪ دﻓﺎﻋﻲ، ﺗﻌﺪاد ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎي ﺟﻨﮕﻲ، ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻟﮕﺮدﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎي رزﻣﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ، دسترسی به ﺳﻼح اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ

ویژگی های نظام ﺳﻴﺎﺳﻲ: نوع نظام سیاسی، ثبات سیاسی؛ ﻛﻮدﺗﺎﻫﺎ، اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و غیره

4

پاورپوینت در مورد انواع شوك و اقدامات پرستاری آن پاورپوینت در مورد انرژی و تبدیل های آن پاورپوینت در مورد انسان شناسی و عصب پژوهی پاورپوینت در مورد امنیت شبکه های کامپیوتری